Poproś o kontakt telefoniczny! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Zanieczyszczenia

W wyniku wielu procesów przemysłowych generowane są gazy spalinowe zawierające zanieczyszczenia, które mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Nasza firma posiada w ofercie opłacalne rozwiązania służące do ich wychwytywania i neutralizacji.

SO2 –DWUTLENEK SIARKI

Dwutlenek siarki – SO2 -   to gaz kwaśny, który jest również nazywany ditlenkiem siarki. Nie jest palny ani wybuchowy. Za sprawą gryzącego zapachu ta trująca substancja działa drażniąco na drogi oddechowe. W zakładach, gdzie spala się paliwo zawierające siarkę, SO2 można usunąć z gazów spalinowych na przykład poprzez oprysk suchym sorbentem. Wtedy SO2 wchodzi w reakcję z wapnem hydratyzowanym (Ca(OH)2), tworząc siarczyn(IV) wapnia (1) albo siarczan(VI) wapnia (2):

 1. Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O
 2. Ca(OH)2 + SO2 + ½ O2 → CaSO4 + H2O

Jak powstaje?

SO2 powstaje w wyniku spalania węgla i oleju ciężkiego w elektrowniach, jak również w ramach procesów w spalarniach miejskich odpadów stałych (MSWI), procesów wytwarzania szkła, cegieł, cementu, procesów wytapiania metalu i innych.

Właściwości

Wzór cząsteczkowy

SO2

Masa molowa

64.066 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz

Zapach

gryzący

Moc kwasu

1.71 pKa

Zagrożenia

toksyczny

Temperatura wrzenia

-10 °C     

ROZWIĄZANIA FIRMY LHOIST

Związki wapna – w postaci wapienia (CaCO3), wapna palonego (CaO) albo wapna hydratyzowanego (Ca(OH)2) – to wciąż najpopularniejsze sorbenty do ograniczania emisji SO2. Wybór sorbentu na bazie wapna jest uzależniony od rodzaju stosowanego procesu wychwytywania szkodliwych substancji. W przypadku różnych procesów należy uwzględnić kompromisy dotyczące kosztów kapitałowych i kosztów operacyjnych.

HCl – CHLOROWODÓR

Chlorowodór to bezbarwny i bezzapachowy gaz kwaśny znany również jako chlorowodorek

Ta niepalna i termostabilna substancja jest trująca i żrąca. HCl bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc kwas solny. Rozpuszczaniu towarzyszy wydzielanie dużej ilości ciepła.

Skuteczne wychwytywanie chlorowodoru zapewniają sorbenty na bazie wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2).  Optymalna skuteczność wychwytywania jest uzależniona od składu gazów spalinowych, systemu oczyszczania gazów spalinowych i temperatury procesu. Mechanizm reakcji jest złożony i przebiega w drodze tworzenia CaClOH według następującego wzoru:

Ca(OH)2 + HCl → CaClOH + H2O
CaClOH + HCl → CaCl2 + H2O

Jak powstaje?

HCl powstaje w wyniku spalania odpadów z PCW i węgla z zawartością chloru. Chlor można także znaleźć w postaci soli nieorganicznych (NaCl) w drewnie, papierze i tekturze oraz w odpadach spożywczych i biomasowych zawierających sól.

Właściwości

Wzór cząsteczkowy

HCl

Masa molowa

36.46 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz

Zapach

gryzący

Moc kwasu

-6.3 pKa

Zagrożenia

żrący, trujący

Temperatura wrzenia

-86 °C       

ROZWIĄZANIA FIRMY LHOIST

Przez wiele lat w różnych procesach wtrysku suchego sorbentustosowano wapno hydratyzowane. Rezultaty uzyskane w środowisku przemysłowym potwierdzają, że produkt Sorbacal® SP pozwala osiągnąć poziom wychwytywania HCl rzędu ponad 98%, który jest wystarczający do spełnienia wymogów ustawowych w przypadku nawet najbardziej wymagających zastosowań. Warto podkreślić, że w spalarniach odpadów miejskich i medycznych osiągnięty poziom wychwytywania HCl wynosi ponad 99%. Odpowiednie rozwiązanie można dobrać pod kątem spełnienia wymagań danej instalacji oczyszczania gazów spalinowych.

HF – FLUOROWODÓR

Fluorowodór to niepalny i niewybuchowy gaz, który jest nazywany również kwasem fluorowym, fluorowodorkiem, kwasem fluorowodorowym i jednowodorotlenkiem fluorowym. Cechuje go gryzący zapach. Ma właściwości żrące, podrażniające i trujące. Fluorowodór zawarty w gazach spalinowych łatwo reaguje z wapnem hydratyzowanym:

Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O

Jak powstaje?

Fluorowodór powstaje w wyniku obecności fluorków w surowcach bądź materiałach palnych. Emisje tego gazu mają swoje źródło w spalaniu węgla, polimeru fluorowego (Teflon) albo tekstyliów oraz w rozkładzie CaF2 i surowców, takich jak cegły czy szkło. Fluorowodór jest ponadto obecny w takich odpadach, jak materiały obojętne, puszki aluminiowe i włókna syntetyczne.

Właściwości

Wzór cząsteczkowy

HF

Masa molowa

20.01 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz albo bezbarwna ciecz (poniżej 19,5°C)

Zapach

ostry, gryzący, drażniący

Moc kwasu

3.17 pKa

Zagrożenia

żrący, trujący

Temperatura wrzenia

20 °C     

ROZWIĄZANIA FIRMY LHOIST

Sorbacal® SP i w szczególności Sorbacal® SPS to sorbenty pozwalające w ramach procesów suchych i półmokrych wychwycić ponad 99% emisji fluorowodoru. Wszystkie nasze sorbenty na bazie wapnia umożliwiają eliminację HF – wybór zależy wyłącznie od Państwa wymagań i konkretnych warunków eksploatacji. Na chwilę obecną wielu producentów szkła na całym świecie używa naszych sorbentów, aby uzyskiwać tak wysoką skuteczność wychwytywania.

SO– TRÓJTLENEK SIARKI

Ten związek chemiczny jest również nazywany bezwodnikiem kwasu siarkowego(VI) albo tritlenkiem siarki. SO3 to przejrzysta, oleista ciecz często występująca pod postacią gazową. Należy obchodzić się z nią bardzo ostrożnie, ponieważ gwałtownie reaguje z wodą, tworząc wysoce żrący kwas siarkowy. SO3 reaguje z wapnem hydratyzowanym, tworząc siarczan(VI) wapnia:

Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O

Jak powstaje?

To zanieczyszczenie generują głównie elektrownie; zakłady produkujące szkło, cegły i metale nieżelazne; spalarnie odpadów miejskich i przemysłowych oraz kotły zasilane ciężkim olejem. Ponadto stężenie SO3 może wzrastać w przypadku używania metody selektywnej redukcji katalitycznej do ograniczania emisji związków NOx, ponieważ sprzyja ona utlenianiu SO2 do SO3.

Właściwości

Wzór cząsteczkowy

SO3

Masa molowa

80.066 g/mol

Wygląd

bezbarwna ciecz (temperatura pokojowa)

Zapach

ostry, drażniący

Moc kwasu

< -10 pKa

Zagrożenia

utleniacz

Temperatura wrzenia

45 °C

ROZWIĄZANIA FIRMY LHOIST

Do wychwytywania SO3, a także eliminacji zarówno widocznej chmury, jak i problemów operacyjnych związanych z tą substancją zanieczyszczającą używa się standardowo produktów na bazie suchego wodorotlenku wapnia.

Zwykle zastosowanie produktu Sorbacal® H pozwala utrzymać stężenie SO3 poniżej typowego celu rzędu 5 ppm. Niemniej jednak do osiągnięcia poziomów stężenia SO3 poniżej 2 ppm konieczne jest zastosowanie udoskonalonego wapna hydrtyzowanego, np. produktu Sorbacal® SP.

SeO2 – DITLENEK SELENU

Ditlenek selenu to gaz kwaśny, który jest również nazywany tlenkiem selenu(IV). Nie jest palny ani wybuchowy. Za sprawą zapachu przypominającego zapach zgniłej rzodkwi ta trująca substancja działa drażniąco na drogi oddechowe. W zakładach, gdzie spala się paliwo zawierające selen, SeO2 można usunąć poprzez wtrysk  suchego sorbentu  w strumień gazów spalinowych. Wtedy SeO2 wchodzi w reakcję z wapnem hydratyzowanym (Ca(OH)2), tworząc selenian(IV) wapnia (1) albo selenian(VI) wapnia (2):

 1. (OH)2 + SeO2 → CaSeO3 + H2O
 2. Ca(OH)2 + SeO2 + ½ O2 → CaSeO4 + H2O

Jak powstaje?

Selen jest stosowany jako dodatek w produkcji szkła. W trakcie procesu produkcyjnego uwalnia się w postaci SeO2. SeO2 jest emitowany w wyniku spalania węgla w procesach przemysłowych, np. w elektrowniach.

  Właściwości

  Wzór cząsteczkowy

  SeO2

  Masa molowa

  110.96 g/mol

  Wygląd

  żółto-zielony

  Zapach

  gryzący

  Zagrożenia

  żrący, trujący

  Temperatura wrzenia

  315 °C    

  ROZWIĄZANIA FIRMY LHOIST

  Jeśli chodzi o usuwanie SO2, wapno w postaci wapna palonego (CaO) albo wapna hydratyzowanego (Ca(OH)2) to najpopularniejsze rozwiązania chemiczne do ograniczania emisji SeO2. Wybór sorbentu na bazie wapna jest uzależniony od rodzaju stosowanego procesu wychwytywania szkodliwych substancji.

  Hg – RTĘĆ

  Rtęć jest jedynym metalem, który występuje w postaci ciekłej w warunkach standardowej temperatury i normalnego ciśnienia. Jest niezwykle toksyczny, dlatego jego połknięcie albo wdychanie stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.

  Jak powstaje?

  Rtęć występuje w węglu i jest uwalniana w wyniku procesów przemysłowych prowadzonych w elektrowniach węglowych, elektrowniach wytwarzających energię z odpadów czy zakładach produkujących cement.

  Właściwości

  Wzór cząsteczkowy

  Hg

  Masa molowa

  200.59 g/mol

  Wygląd

  srebrzysty

  Zapach

  brak zapachu

  Zagrożenia

  toksyczność

  Temperatura wrzenia

  357 °C     

  ROZWIĄZANIA FIRMY LHOIST

  W ramach procesu wtrysku suchego sorbentu, rtęć może być usuwana poprzez fizyczną adsorpcję na powierzchni odpowiednich sorbentów. Przeważnie są to materiały na bazie węgla cechujące się bardzo dużą powierzchnią. Obejmują sproszkowany węgiel aktywny, węgiel aktywny poddany specjalnej obróbce powierzchniowej (albo impregnowany) bądź aktywny koks z węgla brunatnego oraz mieszanki.  Lhoist oferuje szeroki zakres mieszanek z podobnymi sorbentami i wybranymi składnikami takimi jak wapno hydratyzowane (Ca(OH)2) oraz produkty mineralne dostosowanych do potrzeb każdej instalacji oczyszczania gazów. Mieszanki z dodanym wapnem hydratyzowanym (Ca(OH)2) i podobnymi sorbentami można dobrać pod kątem spełnienia wymagań danej instalacji oczyszczania gazów spalinowych. Jest to prosty, elastyczny, oszczędny, a zarazem skuteczny sposób na jednoczesnego usuwania mikrozanieczyszczeń takich jak dioksyny/furany oraz kwaśne składniki gazu.

  Oferta naszych produktów

  PCDD & PCDF - DIOKSYNY I FURANY

  Ta grupa mikrozanieczyszczeń jest klasyfikowana jako polichlorowane dibenzodioksyny/-furany. Tworzą je cząsteczki chlorowanych bifenylów połączone za pomocą różnych tlenowych wiązań mostkowych. Są to substancje niezwykle trujące

  Jak powstaje?

  Dioksyny i furany powstają w gazach spalinowych zawierających zarówno chlorki, jak i związki organiczne, których temperatura jest relatywnie niska.

  ROZWIĄZANIA FIRMY LHOIST DO WYCHWYTYWANIA DIOKSYN/FURANÓW

  W ramach procesów DSI dioksyny/furany są usuwane poprzez fizyczną adsorpcję na powierzchni odpowiednich sorbentów. Przeważnie są to materiały cechujące się bardzo dużą powierzchnią, takie jak sproszkowany węgiel aktywny, aktywny koks z węgla brunatnego albo specjalne minerały i ich mieszanki. Lhoist oferuje szeroki zakres mieszanek z podobnymi sorbentami i wybranymi składnikami takimi jak wapno hydratyzowane (Ca(OH)2) oraz produkty mineralne dostosowanych do potrzeb każdej instalacji oczyszczania gazów. Jest to prosty, elastyczny, oszczędny, a zarazem skuteczny sposób na jednoczesne usuwanie dioksyn/furanów i kwaśnych składników gazów.

  Oferta naszych produktów

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM ZESPOŁEM DS. OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH (FGT), ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE WYCHWYTYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ.

  ODKRYJ ZRÓŻNICOWANE MOŻLIWOŚCI WTRYSKU SOBENTUU W RAMACH SWOJEGO PROCESU!

  procesy