Poproś o kontakt telefoniczny! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego!

Korzyści dla ciebie

Nasze sorbenty z grupy Sorbacal® zapewniają wyśmienite wyniki w zakresie wychwytywania różnego rodzaju zanieczyszczeń kwasowych i mikrozanieczyszczeń. Oprócz skutecznego eliminowania substancji zanieczyszczających, stosowanie sorbentów Sorbacal® przynosi dużą liczbę korzyści w zakresie procesów zakładowych. Dodatkowe zalety można uzyskać, łącząc nasze produkty z oferowanymi przez nas usługami i rozwiązaniami dostosowanymi konkretnie do Państwa sprzętu i procesów oczyszczania spalin (FGT).

Rozwiązanie o najniższym koszcie całkowitym

Biorąc pod uwagę koszt inwestycyjny sprzętu, wydajność udoskonalonych sorbentów oraz elastyczność działania, najczęściej możemy zaoferować naszym klientom rozwiązanie o najniższym koszcie całkowitym.

Bez użycia wody

W ramach procesu wtrysku suchego sorbentu (DSI) nasze produkty, które oferują wyższą reaktywność, umożliwiają efektywną eliminację zanieczyszczeń bez konieczności używania wody. Jest to alternatywa dla systemów intensywnie wykorzystujących wodę, takich jak absorbery czy oprysk mleczkiem wapiennym . W związku z tym metoda DSI jest rozwiązaniem szczególne godnym polecenia w miejscach, które dotyka niedobór wody.

Niskie nakłady inwestycyjne

W porównaniu z inną technologią FGT, instalacja DSI nie wiąże się z angażowaniem dużych środków finansowych i wymaga jedynie krótkiego przestoju w działaniu zakładu. Jest to prosty dodatek niezaburzający istniejącego procesu przemysłowego.

Niskie zużycie energii

Proces DSI wykorzystuje standardowe wapno hydratyzowane i polega na dozowaniu gotowego do użycia suchego proszku w przepływający strumień gazów. Nie ma potrzeby dodatkowego mielenia sorbentu, przez co proces jest bardziej energooszczędny. W układach CDS lepsza płynność Sorbacal® CDS oraz wyższy poziom wilgotności pozwalają na redukcję spadku ciśnienia na filtrze co zmniejsza zużycie energii elektrycznej przez wentylator. W przypadku użycia Sorbacal® CDS nie dochodzi do odkładania się materiału na powierzchni urządzeń, co w perspektywie prowadzi do oszczędności energii. Oszczędności energii zwiększają ogólną wydajność zakładu lub mogą zwiększyć zdolność produkcyjną. 

Szybkie reagowanie systemu

W przeciwieństwie do innych typów systemów, DSI umożliwia szybką zmianę dawkowania w zakresie od 0 do 100% w zaledwie kilka minut. Pozwala to na natychmiastową reakcję na zmiany szczytowego poziomu zanieczyszczeń będące następstwem wykorzystywania różnego rodzaju paliw lub innych zmian w procesie. Możliwość natychmiastowej redukcji wartości szczytowych przekłada się na większą skuteczność i niższe koszty wychwytywania zanieczyszczeń. Jest to szczególnie przydatne w przypadku procesów łączonych, takich na przykład jak DSI z technologią półsuchą (SDA). Ponadto system DSI można łatwo włączyć i wyłączyć, co sprawdza się w przypadku elektrowni z dużymi wahaniami obciążenia pracą. W procesach CDS skuteczność usuwania kwaśnych gazów jest również skorelowana z zawartością wody w recyrkulującej pozostałości. Redukcja wartości zanieczyszczeń szczytowych odbywa się poprzez zmianę ilości dozowanej wody, szczególnie w przypadku wykorzystania Sorbacal® CDS. 

Wyższa trwałość filtrów workowych

Pyły lotne mogą być niezwykle szkodliwe dla tkaniny filtra workowego. W przypadku systemu DSI pyły lotne są rozrzedzane, co zapobiega niszczeniu tkaniny i obniża koszty eksploatacyjne. Ponadto nasze sorbenty są używane do wstępnego pokrywania filtrów workowych powłoką ochronną, która dodatkowo zwiększa ich trwałość.

W procesach CDS wysoka zawartość wilgoci w połączeniu z Sorbacal® CDS prowadzi do mniejszego spadku ciśnienia na filtrze workowym. Co znacząco zmniejsza liczbę cyklów czyszczenia worków, obniżając koszty operacyjne oraz wydłużając czas eksploatacji worków filtracyjnych. 

Usuwanie wielu zanieczyszczeń

Nasze sorbenty Sorbacal® mogą być stosowane do jednoczesnego usuwania gazów kwaśnych oraz wychwytywania mikrozanieczyszczeń. Dzięki temu system DSI staje się jedynym wymaganym elementem, co sprawia, że koszty są niższe. Mieszanki są dopasowywane w zależności od składu gazów spalinowych klienta.

Mniejsze korodowanie sprzętu

Gdy w wilgotnym środowisku kwaśne składniki gazowe, takie jak SO3 i HCl, są schładzane do temperatury punktu rosy, powstają bardzo korozyjne związki, które powodują niszczenie przewodów i systemu kontroli zanieczyszczenia powietrza. Cząstki stałe mogą gromadzić się na powierzchniach wewnętrznych takich jak np. kanały spalinowe czy wymienniki - szczególnie ma to miejsce w przypadku instalacji CDS z racji recyrkulacji materiału. Prowadzi to w konsekwencji do zmniejszenia wydajności procesu jak również do wystąpienia zjawiska korozji (zwłaszcza w przypadku ich znacznego nagromadzenia). Nasze wysoce reaktywne sorbenty Sorbacal® cechujące się dobrą sypkością, zapewniają skuteczne wychwytywanie zanieczyszczeń w szerokim zakresie temperatur przy minimalnym gromadzeniu się pyłu, zmniejszając korozję przewodów.

Większa elastyczność w stosowaniu paliw

Węgiel o wysokiej zawartości siarki czy inne paliwa pierwotne są zwykle dużo tańsze niż te o niskiej zawartości siarki. Ponadprzeciętna reaktywność i duże możliwości sorbentów Sorbacal® w zakresie wychwytywania gazów kwaśnych pozwalają stosować paliwa o wyższych zawartościach siarki czy chlorków. To z kolei przyczynia się do uzyskania większej elastyczności operacyjnej i lepszego rachunku ekonomicznego.

Wyższa wydajność podgrzewacza powietrza

W systemach eliminacji związków NOx wykorzystujących technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) albo selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) zwykle stosuje się amoniak. Odkładanie wodorosiarczanu amonu (NH4)HSO4 albo ABS może najczęściej powodować zanieczyszczenie podgrzewaczy powietrza i odpylaczy elektrostatycznych. Zastosowanie sorbentów Sorbacal® na etapie przed podgrzewaczami powietrza i odpylaczami powoduje usunięcie SO3 i zapobiega odkładaniu ABS, co przekłada się na lepszą skuteczność i niższe koszty eksploatacji.

Zmniejszone zanieczyszczanie katalizatora SCR

Systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) są używane do obniżania poziomu związków NOx — na przykład w gazach pochodzących z kotła zasilanego węglem. Arsen w postaci gazowej, który uwalnia się podczas spalania węgla, może dezaktywować katalizator DeNOx. Dodanie niewielkiej ilości wapienia (CaCO3) albo wapna palonego (CaO) do paliwa albo systemu DSI przy użyciu wapna uwodnionego na etapie wcześniejszym niż działanie instalacji SCR powoduje zmniejszenie zawartości arsenu w gazach spalinowych. Tym samym zmniejsza się szkodliwe oddziaływanie na katalizator, a skuteczność wychwytywania związków NOx zwiększa się. Zredukowane zostają również koszty. Dodatkowo można obniżyć minimalną temperaturę roboczą systemu SCR.

Lepsza eliminacja związków rtęci

Do zastosowań w zakresie eliminowania związków rtęci najczęściej wykorzystywane są suche sorbenty bazujące na sproszkowanym węglu aktywnym (PAC). Powszechnie wiadomo, że SO3 zawarte w gazach spalinowych zwiększa zużycie węgla, ponieważ jest kompetytywne względem rtęci w strefach wychwytywania przez węgiel aktywny. Bazujący na wapnie sorbent Sorbacal®, który jest wtryskiwany jeszcze przed wtryskiem węgla wychwytuje SO3, co przekłada się na mniejsze zużycie PAC i niższe koszty eliminacji związków rtęci.

Koszt sorbentu

W przypadku brania pod uwagę procesów suchych należy porównać koszty sorbentów wapniowych i sodowych. Najważniejsze, aby przeprowadzić porównanie w kontekście zużycia masowego. Dobrze ilustruje to

zestawienie sorbentu Sorbacal® na bazie wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) z sodą śnieżną. O ile zużycie na podstawie stężenia molowego jest takie samo, o tyle — z uwagi na różnicę w masach cząsteczkowych (226 g/mol dla sody śnieżnej i 74 g/mol dla sorbentu Sorbacal®) — rzeczywiste na podstawie masy jest znacznie wyższe dla sorbentu sodowego. Oszacowanie kosztu sorbentu na podstawie masy pozwala obliczyć rzeczywisty koszt sorbentu na tonę wychwyconych gazów kwaśnych.

Eliminacja kosztów mielenia

W przeciwieństwie do sorbentów Sorbacal® na bazie wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) większość sorbentów sodowych — np. wodorowęglan sodu — przeważnie wymaga mielenia na miejscu w zakładzie klienta. Jest to konieczne, aby uzyskać proszek o wystarczająco drobnym stopniu zmielenia, który będzie mógł wchodzić w reakcje z gazami spalinowymi. Urządzenie do mielenia oznacza dodatkowe koszty, energię i potrzeby konserwacyjne w ramach procesu oczyszczania gazów spalinowych.

Większa wartość pyłów lotnych

Użycie sorbentów na bazie sodu generuje siarczan(VI) sodu, który jest bardzo rozpuszczalny. W przeciwieństwie do tego produkty Sorbacal®, które są oparte na wapniu, powodują powstawanie mniej rozpuszczalnego siarczanu(VI) wapnia. Powstające pyły lotne mogą być zgodne z limitami wymywania, co pozwala wykorzystać je do stabilizacji gruntu i zwiększa ich wartość w przypadku odsprzedaży. Ponadto wysoka zawartość sodu w pyłach lotnych może zapobiec ich ewentualnemu stosowaniu w cemencie i betonie.

Wysoka czytość i biel

Dostarczamy sorbenty cechujące się najwyższą czystością i bielą. Wyższa biel zwiększa wartość gipsu uzyskanego w procesie mokrego odsiarczania w przypadku jego odsprzedaży.

Mniej odpadów

W porównaniu do standardowych hydratów, wysoka wydajność naszych sorbentów Sorbacal® wpływa na mniejsze ich zużycie. To z kolei przekłada się na mniejszą ilość odpadów, a także ma pozytywny wpływ na bezpośrednie i pośrednie koszty operacyjne oczyszczania gazów spalinowych.

Dłuższy czas pracy

Z powodu wysokiej wydajności produktów Sorbacal® częstotliwość napełniania silosu jest mniejsza niż w przypadku standardowych sorbentów. Pozwala to na optymalizację logistyki i zastosowanie silosu o mniejszej pojemności. Doskonała płynność Sorbacal® CDS minimalizuje gromadzenie się pozostałości na powierzchni. Co skutkuje wydłużeniem czasu pracy instalacji poprzez redukcję prac konserwacyjnych.

Oszczędności w zakresie filtrów workowych

Wysoka wydajność produktów Sorbacal® SP i SPS przekłada się na znacznie niższe zużycie sorbentu niż w przypadku standardowego wapna hydratyzowanego. Powoduje to wolniejsze gromadzenie się osadu na workach tkaninowych, a tym samym wymagane jest rzadsze czyszczenie filtra. W procesach CDS wysoka wilgotność w połączeniu z Sorbacal® CDS oraz lepsza płynność prowadzi do zmniejszenia spadku ciśnienia na filtrze. W obu zastosowaniach prowadzi to do zmniejszenia naprężeń tkaniny filtracyjnej, zwiększając znacząco jej czas pracy.

Mniejszy wypływ spalin z płuczki wodnej

Produkty Sorbacal® są niezwykle skuteczne, jeśli chodzi o wychwytywanie HCl z gazów spalinowych. Oprysk sorbentami Sorbacal® na etapie, zanim gazy dotrą do płuczki, przyczynia się do zwiększonego wychwytywania chlorków, a co za tym idzie — mniejszego wypływu spalin z płuczki wodnej.

Oszczędności w procesie eliminowania metali ciężkich

Usuwanie metali ciężkich (np. selenu, arsenu) z wody odpływowej z płuczek wodnych będzie w przyszłości dużym problemem operatorów usług komunalnych. Oprysk sorbentem suchym (DSI) Sorbacal® SP lub SPS to bardzo skuteczny sposób usuwania selenu (SeO2) i arsenu w fazie gazowej. Oprysk produktem Sorbacal® SP lub SPS przed odpylaczem elektrostatycznym (ESP) powoduje zredukowanie stężenia selenu w wodzie odpływowej z płuczki wodnej i może eliminować konieczność uzdatniania wody.

Niewielka ingerencja w zakład

Z technicznego puntu widzenia instalacja DSI to nieskomplikowany system złożony z silosu, jednostki dozującej, dmuchaw i lanc opryskowych wewnątrz przewodów. Z tego względu ingerencja w infrastrukturę zakładu jest naprawdę niewielka.

Skrócenie czasu i kosztów konserwacji

Ulepszona płynność Sorbacal® minimalizuje wszelkie możliwości gromadzenia się materiału na powierzchniach w systemie FGT (reaktor, kanały spalin itp.). Zmniejszając w ten sposób koszty i częstotliwość konserwacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednostek CDS ze względu na recyrkulację pozostałości poreakcyjnej.

Niezwykła skuteczność wychwytywania

Zmniejszone zużycie sorbentu

Wysoka objętość porów i powierzchnia sorbentów Sorbacal® SP i SPS sprawiają, że nasze produkty są znacznie skuteczniejsze w usuwaniu gazów kwaśnych niż standardowe rozwiązania bazujące na wapnie hydratyzowanym. Testy laboratoryjne, pokazy na skalę pilotażową i doświadczenia rynkowe potwierdzają zgodnie, że produkt Sorbacal® SP może wykazywać co najmniej dwukrotnie większą aktywność chemiczną niż standardowe rozwiązania bazujące na wapnie hydratyzowanym. Dzięki temu ilość świeżego sorbentu zostaje zredukowana przynajmniej o połowę, a jednocześnie ilość generowanych odpadów jest mniejsza (patrz ilustracja).

Rzeczywista eliminacja SO2 z gazów spalinowych — krzywa skuteczności 3 typów sorbentów Sorbacal®

Przy tym samym poziomie eliminacji 80% SO2 dawka naszego udoskonalonego hydratu Sorbacal® SP wynosi mniej niż połowa dawki Sorbacal® H, czyli naszego standardowego hydratu premium. Produkt Sorbacal® SPS jest jeszcze bardziej skuteczny, co przekłada się na jeszcze mniejszą dawkę niż w przypadku Sorbacal® SP.

Przebieg krzywej jest uzależniony od warunków otoczenia i składu gazów. Nasi eksperci mogą przeprowadzić symulację krzywych wydajności odzwierciedlających zastosowanie naszych produktów w Państwa zakładzie, aby obliczyć zużycie danego sorbentu Sorbacal®. Wykres ukazuje różne dawkowania dla tego samego stopnia redukcji SO2.

Bardziej rygorystyczne limity emisji

Wysoka objętość porów i powierzchnia sorbentów Sorbacal® SP i SPS sprawiają, że nasze produkty są znacznie skuteczniejsze w usuwaniu gazów kwaśnych niż standardowe rozwiązania bazujące na wapnie hydratyzowanym. Sorbacal® SP może wykazywać dwukrotnie wyższą aktywność chemiczną niż standardowe rozwiązania bazujące na wapnie hydratyzowanym. Pozwala to jeszcze bardziej ograniczyć limity emisji niż w przypadku standardowego hydratu. Jeśli chodzi o większość zastosowań, Sorbacal® SPS jest ok. 30% aktywniejszy chemicznie niż Sorbacal® SP, a zatem pozwala osiągać jeszcze bardziej rygorystyczne limity (patrz ilustracja).

Rzeczywista eliminacja SO2 z gazów spalinowych — krzywa skuteczności 3 typów sorbentów Sorbacal®

Przy tej samej dawce wynoszącej 2,5 tony/dzień produkty Sorbacal® zapewniają różne poziomy skuteczności usuwania SO2. Rygorystycznych limitów emisji nie można osiągnąć, stosując standardowe sorbenty na bazie wapna hydratyzowanego. Wymaga to użycia wysoce aktywnych chemicznie sorbentów, takich jak Sorbacal® SP lub SPS.

Wyższa sprawność cieplna zakładu.

W niektórych procesach zasysane powietrze jest wstępnie podgrzewane spalinami. Usunięcie SO3 zapobiega tworzeniu się kwasów i umożliwia bardziej efektywne przenoszenie ciepła między spalinami a powietrzem wlotowym.

Szybkie reagowanie na wahania poziomu zanieczyszczeń

W przeciwieństwie do innych typów systemów DSI umożliwia szybką zmianę dawkowania — od 0 do 100% w zaledwie kilka minut. Pozwala to w mgnieniu oka reagować na zmiany szczytowego poziomu zanieczyszczeń występujące z powodu stosowania różnej jakości paliwa. Mniejsze wahania wartości szczytowych przekładają się na większą skuteczność i niższe koszty wychwytywania zanieczyszczeń. Jest to szczególnie przydatne w przypadku procesów łączonych, takich na przykład jak DSI w połączeniu z opryskiem suchym absorbentem (SDA). Ponadto system DSI można łatwo włączyć i wyłączyć, co sprawdza się w przypadku elektrowni z dużymi wahaniami obciążenia pracą.

Brak wpływu na temperaturę gazów spalinowych

Proces DSI nie wpływa na temperaturę gazów spalinowych, co pozwala odzyskać większą ilość ciepła i zwiększyć skuteczność procesu.

Zoptymalizowany rozmiar cząsteczki

Zoptymalizowany przez nas rozmiar cząsteczki jest wystarczająco mały, aby zapewnić wysoką reaktywność, a jednocześnie wystarczająco duży, aby umożliwić skuteczne usuwanie pyłu w odpylaczach elektrostatycznych (ESP). W przypadku filtrów workowych nasz rozmiar cząsteczki zapobiega zbyt dużemu spadkowi ciśnienia. Pozwala to uniknąć wyższych kosztów energii i konserwacji, a także skrócenia okresu trwałości filtra. Ponadto dzięki zoptymalizowanemu rozmiarowi cząsteczki nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać dobre właściwości w zakresie przepływu, co pozwala zminimalizować problemy z transportem wewnątrz silosu i systemów dozowania. Ponadto ryzyko przekroczenia limitów emisji z powodu niedrożności systemu, jak również koszty eksploatacji i konserwacji są niskie.

Kompatybilność z ESP

Sorbent Sorbacal® SPS cechuje wyższa konduktywność niż w przypadku wapna hydratyzowanego, a także optymalny rozmiar cząsteczki. Dzięki tym cechom nasz produkt jest kompatybilny z systemami odpylaczy elektrostatycznych (ESP). Wysoka reaktywność produktu SPS pozwala lepiej eliminować SO2, a zarazem uniknąć zwiększania emisji pyłów z ESP.

Mniejsze emisje pyłów

Nasze wysoce reaktywne sorbenty Sorbacal® mogą być stosowane w mniejszej ilości niż standardowe hydraty w celu uzyskania danego stopnia wychwytywania gazów kwaśnych. Przyczynia się to do zmniejszenia obciążenia filtra, a co za tym idzie — emisji pyłów.

Wyższa wydajność podgrzewacza powietrza

W systemach eliminacji związków NOx wykorzystujących technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) albo selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) zwykle stosuje się amoniak. Odkładanie wodorosiarczanu amonu (NH4)HSO4 albo ABS może najczęściej powodować zanieczyszczenie podgrzewaczy powietrza i odpylaczy elektrostatycznych. Zastosowanie sorbentów Sorbacal® na etapie przed podgrzewaczami powietrza i odpylaczami powoduje usunięcie SO3 i zapobiega odkładaniu ABS, co przekłada się na lepszą skuteczność i niższe koszty eksploatacji.

Zmniejszone zanieczyszczanie katalizatora scr

Systemy selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) są używane do obniżania poziomu związków NOx — na przykład w gazach pochodzących z kotła zasilanego węglem. Lecz arsen w postaci gazowej, który uwalnia się podczas spalania węgla, może dezaktywować katalizator DeNOx. Dodanie niewielkiej ilości wapienia (CaCO3) albo wapna palonego (CaO) do paliwa powoduje zmniejszenie zawartości arsenu w gazach spalinowych. Tym samym zmniejsza się szkodliwe oddziaływanie na katalizator, a skuteczność wychwytywania związków NOx zwiększa się. Zredukowane zostają również koszty. Dodatkowo można obniżyć minimalną temperaturę roboczą systemu SCR.

Lepsza eliminacja związków rtęci

Do zastosowań w zakresie eliminowania związków rtęci najczęściej są wykorzystywane suche sorbenty bazujące na sproszkowanym węglu aktywnym (PAC). Powszechnie wiadomo, że SO3 zawarty w gazach spalinowych zwiększa zużycie węgla, ponieważ jest kompetytywne względem rtęci w strefach wychwytywania przez węgiel aktywny. Bazujacy na wapnie sorbent Sorbacal®, który jest wtryskiwany jeszcze przed wtryskiem węgla wychwytuje SO3, co przekłada się na mniejsze zużycie PAC i niższe koszty eliminacji związków rtęci.

Większa trwałość katalizatora scr

Sorbenty Sorbacal® SP i SPS są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o eliminację SO3 z gazów spalinowych. Oprysk gazów produktem Sorbacal® SP albo SPS, jeszcze zanim dotrą do instalacji selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), zmniejsza ryzyko wytworzenia wodorosiarczanu amonu. Dzięki temu system SCR może działać w niższej temperaturze, co przekłada się na większą trwałość katalizatora.

Eliminacja wytwarzania związków NOx

Niektóre sorbenty na bazie sodu podczas wchodzenia w reakcje z gazami spalinowymi emitują do otoczenia związki NOx. Tego typu tlenki azotu mogą osiadać na powierzchni cząsteczek sproszkowanego węgla aktywnego (PAC) i tym samym zmniejszać ich skuteczność wychwytywania związków rtęci. Sorbenty Sorbacal® nigdy nie generują związków NOx w instalacji zakładu.

Zmniejszona emisja CO2

Podczas gdy niektóre odczynniki sodowe stosowane w oczyszczaniu spalin emitują CO2 w reakcji z gazami kwaśnymi, wapno hydratyzowane wychwytuje CO2 w tym procesie. 

Bez użycia wody

W ramach procesu oprysku sorbentem suchym (DSI) nasze produkty, które oferują wyższą reaktywność, umożliwiają efektywną eliminację zanieczyszczeń bez konieczności używania wody. Jest to alternatywa dla systemów intensywnie wykorzystujących wodę, takich jak płuczki wodne czy oprysk suchym absorbentem. W związku z tym metoda DSI jest rozwiązaniem szczególne godnym polecenia w miejscach, które dotyka niedobór wody.

Niskie nakłady inwestycyjne

W porównaniu z inną technologią FGT, instalacja DSI nie wiąże się z angażowaniem dużych środków finansowych i wymaga jedynie krótkiego przestoju w działaniu zakładu. Jest to prosty dodatek niezaburzający istniejącego procesu przemysłowego.

Niewielka ingerencja w zakład

Z technicznego puntu widzenia instalacja DSI to nieskomplikowany system złożony z silosu, jednostki dozującej, dmuchaw i lanc opryskowych wewnątrz przewodów. Z tego względu ingerencja w infrastrukturę zakładu jest naprawdę niewielka.

Szybkie reagowanie na wahania poziomu zanieczyszczeń

W przeciwieństwie do innych typów systemów DSI umożliwia szybką zmianę dawkowania — od 0 do 100% w zaledwie kilka minut. Pozwala to w mgnieniu oka reagować na zmiany szczytowego poziomu zanieczyszczeń występujące z powodu stosowania różnej jakości paliwa. Mniejsze wahania wartości szczytowych przekładają się na większą efektywność i niższe koszty wychwytywania zanieczyszczeń. Jest to szczególnie przydatne w przypadku procesów łączonych, takich na przykład jak DSI z opryskiem suchym absorbentem (SDA). Ponadto system DSI można łatwo włączyć i wyłączyć, co sprawdza się w przypadku elektrowni z dużymi wahaniami obciążenia pracą.

Usuwanie wielu zanieczyszczeń

Nasze sorbenty Sorbacal® można używać do jednoczesnej eliminacji gazów kwaśnych i wychwytywania mikrozanieczyszczenia (np. rtęć, dioksyny, furany). Dzięki temu system DSI staje się jedynym wymaganym elementem, co sprawia, że koszty są niższe. Mieszanki są dopasowywane w zależności od składu gazów spalinowych klienta.

Bezpieczne stosowanie węgla aktywnego

Wtrysk sproszkowanego węgla aktywnego (PAC) może powodować powstawanie gorących punktów w filtrze workowym. Sam węgiel aktywny może wymagać specjalnego sprzętu do przechowywania i dozowania z ochroną przed wybuchem, np. aby zapewnić zgodność z europejską dyrektywą ATEX. Zastąpienie PAC przez sorbenty sorbenty Sorbacal® Micro zmniejsza ryzyko wybuchu i pożaru. 

Świetnie właściwości w zakresie przepływu

Produkty Lhoist zostały zaprojektowane z myślą o dobrym przepływie, równocześnie minimalizując problemy z transportem w silosie i układach dozujących. Zmniejsza to ryzyko przekroczenia limitów emisji z powodu zablokowania systemu oraz obniża koszty eksploatacji i konserwacji.

Eliminacja kosztów mielenia

W przeciwieństwie do sorbentów Sorbacal® na bazie wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) większość sorbentów sodowych — np. wodorowęglan sodu — przeważnie wymaga mielenia na miejscu w zakładzie klienta. Jest to konieczne, aby uzyskać proszek o wystarczająco drobnym stopniu zmielenia, który będzie mógł wchodzić w reakcje z gazami spalinowymi.  Urządzenie do mielenia oznacza dodatkowe koszty, energię i potrzeby konserwacyjne w ramach procesu oczyszczania gazów spalinowych.

Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy, kontaktując się z jednym z naszych lokalnych ekspertów.