PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Vaše výhody

Naše sorbenty Sorbacal® nabízejí efektivní řešení pro zachycování široké řady kyselých škodlivin a mikropolutantů. Kromě vynikajících vlastností pro zachycování škodlivin sorbenty Sorbacal® nabízejí celou řadu výhod pro vaše procesy. Přidanou hodnotu získáte kombinací našich produktů a přizpůsobených služeb a řešení, šitých na míru vašemu vybavení a provozu v oblasti FGT.

NAŠE VÝROBKY VÁM PŘINESOU:

Celkově nejlevnější nákladová varianta

Pokud zohledňujete celkové náklady vybavení, efektivitu pokročilých sorbentů a provozní flexibilitu, ve většině případů nabízíme našim zákazníkům nejefektivnější a nejlevnější řešení.

Nulová spotřeba vody

V případě dávkování sorbentu pro suchou sorpci (DSI) nabízí naše výrobky, disponující zvýšenou reaktivitou, efektivní odstraňování škodlivin bez použití vody. To je velká výhoda oproti systémům využívajícím vodu, jako například mokré pračky nebo absorbéry s rozprachovým sušením. Řešení DSI je tak ideální pro oblasti s nedostatkem vody.

Nízké Investiční Výdaje

Ve srovnání s jinými technologiemi FGT jednotka DSI vyžaduje jen omezené investice a velmi krátkou dobu nutnou pro instalaci. Je to jednoduchý doplněk k existujícímu procesu.

Nízká spotřeba energie

Proces DSI s použitím hašeného vápna sestává ze vstřikování připraveného suchého prášku do proudu plynu. Provoz tedy vyžaduje jen minimální spotřebu energie, není nutné žádné dodatečné mletí prášku.

Rychlá odezva systému

Oproti jiným systémům umožňuje DSI rychlou modifikaci dávkování: od 0 do 100 % v rozsahu pouhých minut. To umožňuje rychlou odezvu na změny úrovně špičkových koncentrací z důvodu různé kvality paliva nebo jiných procesních změn. Takové „zpracování špiček“ zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na zachycování škodlivin. To je zvlášť užitečné pro kombinované procesy, například DSI s absorbérem s rozprachovým sušením. Systém DSI lze také jednoduše zapnout a vypnout, což je výhodné v případě elektráren s velkými výkyvy zatížení.

Delší životnost tkaninových filtrů

Popílek může být pro tkaniny ve filtrech velmi korozivní. V DSI je popílek ředěný, což přispívá k nižší degradaci takaniny a sníženým výdajům. Naše sorbenty se také používají pro potažení tkaninových filtrů ochrannou vrstvou, a tím dojde k prodloužení jejich životnosti.

Odstraňování více škodlivin

Naše sorbenty Sorbacal® mohou být použity pro kombinované odstranění kyselých plynů a zachycování mikropolutantů (např. rtuť, dioxiny, furany). V tomto případě je vyžadován pouze proces DSI a dochází k velké úspoře nákladů. Směsi jsou připravované na míru podle složení spalin. 

Nižší míra koroze vybavení

Pokud se kyselé plyny, jako například SO3 a HCl, ochladí na rosný bod při současné vysoké vlhkosti, vytvoří se vysoce korozivní složky, které poškozují potrubí a systémy, regulující znečištění vzduchu. Naše vysoce reaktivní sorbenty Sorbacal® zajišťují efektivní zachycování v širokém teplotním rozsahu, čímž zabraňují korozi v potrubních systémech. 

Větší palivová flexibilita

Uhlí s vysokým obsahem síry, nebo jiná primární paliva, jsou obvykle levnější než paliva obsahující malé množství síry. Vynikající reaktivita a vysoký potenciál zachycování kyselých plynů u sorbentů Sorbacal® umožňuje použití paliv s vysokým obsahem síry nebo chloridů. To zvyšuje provozní flexibilitu a vylepšuje ekonomické parametry celého procesu.

Zlepšený výkon ohřívače vzduchu

Čpavek se běžně používá v systémech regulace NOx s využitím technologie selektivní katalytické redukce (SCR) nebo selektivní nekatalytické redukce (SNCR). Obzvláště tvorba hydrogensíranu amonného (NH4HSO4) nebo síranu amonného ((NH4)2SO4)  může poškozovat ohřívače vzduchu a elektrostatické odlučovače. Sorbenty Sorbacal®, pokud se používají před ohřívačem vzduchu a ESP, odstraňují SO3 a předcházejí tvorbě síranu amonného, čímž zvyšují efektivitu a snižují náklady.

Nižší otrava SCR katalyzátoru

Systémy selektivní katalytické redukce (SCR) se používají pro snížení obsahu NOx ve spalinách, například v kouřových plynech z uhelných kotlů. Plynný arzén, uvolněný při spalování uhlí, může deaktivovat katalyzátor DeNOx. Přidáním malého množství vápence (CaCO3) nebo páleného vápna (CaO) do paliva nebo DSI s hašeným vápnem před SCR snižuje množství plynného arzénu ve spalinách. Tím také dochází ke snížení jeho škodlivého efektu na katalyzátor, zvýšení efektivity zachycování NOx a redukci nákladů. Navíc tak lze snížit minimální provozní teplotu SCR. 

Zlepšená regulace emise rtuti

Běžně se suché sorbenty, založené na práškovém aktivním uhlí (PAC), používají v aplikacích pro regulaci emisí rtuti. Je známo, že SO3 v proudu spalin zvyšuje spotřebu aktivního uhlí a konkuruje záchytu rtuti v zařízeních pro její záchyt. Nástřik produktu Sorbacal®, vápenatého produktu, před nástřikem uhlí zachycuje SO3, redukuje spotřebu PAC a náklady na zachycování rtuti.

Náklady na sorbent

Při plánování suchých procesů budete možná chtít porovnat náklady na vápenné sorbenty s náklady na sodné sorbenty. Je zásadní, aby byl tento výpočet proveden na bázi hromadné spotřeby. To ize ilustrovat při porovnání hašeného vápna Sorbacal® (Ca(OH)2) a sorbentu trona (přírodní uhličitan sodný). Na stejnou molární spotřebu je aktuální spotřeba na bázi hmotnosti dramaticky vyšší u sodných sorbentů vzhledem k rozdílu v molekulární hmotnosti: 226 g/mol pro materiál trona oproti 74 g/mol pro hašené vápno hašené vápno Sorbacal®. Pokud je proveden odhad nákladů na sorbent podle hmotnosti, je možné spočítat náklady sorbentu na tunu zachyceného kyselého plynu.

Žádné náklady na mletí

Na rozdíl od hašeného vápna Sorbacal® (Ca(OH)2) vyžaduje většina sodných sorbentů mletí v místě zpracování – například hydrogenuhličitan sodný. To je nutné k výrobě jemného prášku pro správnou funkci čištění spalin. Mletí v místě zpracování znamená další nároky na finance, lidskou práci a údržbu v procesu čištění spalin.

Zvýšená užitná hodnota popílku

Při použití sodných sorbentů se tvoří síran sodný, který je vysoce rozpustný. Oproti tomu, produkty Sorbacal® na bázi vápníku vytvářejí méně rozpustný síran vápenatý. Výsledný popílek vyhovuje limitům pro loužení, umožňuje tak jeho další použití při stabilizaci zemin. Navíc, vysoký obsah sodíku v popílku může bránit jeho využití v následných aplikacích s použitím cementu a betonu.

Vysoká čistota a bělost

Vyrábíme sorbenty s nejvyšší mírou čistoty a bělosti. Vyšší bělost zvyšuje hodnotu následného prodeje sádrovce vzniklé z mokrých praček.

Méně reakčních produktů

Ve srovnání se standardními hašenými vápny přispívá vysoká účinnost sorbentů Sorbacal® ke snížení spotřeby sorbentu. Tím dochází ke vzniku menšího množství reakčních produktů, což má pozitivní vliv na přímé i nepřímé provozní náklady procesu čištění spalin.

Zvýšená doba provozu

Díky vysoké účinnosti sorbentů Sorbacal® je frekvence doplňování v silu nižší než v případě běžných sorbentů. To napomáhá zjednodušení logistiky a umožňuje používání sil s menším objemem. 

Úspory nákladů na tkaninové filtry

Vysoká účinnost výrobků Sorbacal® SP a SPS přináší výrazně nižší spotřebu v porovnání s běžnými hašenými vápny. Výsledkem je delší proces tvorby reakčních produktů na rukávech filtrů a méně časté čištění filtrů. Snížená zátěž rukávů filtrů výrazně zvyšuje jejich životnost.

Nižší nároky na odkalování mokré pračky

Naše výrobky Sorbacal® jsou vysoce efektivní při zachycování HCI ze spalin. Vstřikování sorbentů Sorbacal® před mokrou pračkou přináší vyšší efektivitu zachycování chloridů a nižší nároky na její odkalování. 

Úspory při odstraňování těžkých kovů

Odstraňování těžkých kovů (např. selen či arzén) z odpadních vod mokré pračky je pro provozovatele technických zařízení důležitou otázkou pro budoucnost. Nástřik suchého sorbentu (DSI) Sorbacal® SP nebo SPS je velice efektivní z hlediska odstraňování selenu (SeO2) a arzénu z plynné fáze. Nástřik sorbentu Sorbacal® SP nebo SPS před elektrostatickým odlučovačem (ESP) vede ke snížení koncentrace selenu v odpadní vodě z mokré pračky a eliminuje nutnost čištění vody.

Nízký dopad na stávající technologii

Jednotka DSI je technicky jednoduchý systém, který se skládá ze sila, dávkovací jednotky, dmychadla a dávkovacích přívodů do potrubí. Má proto jen minimální dopad na existující infrastrukturu.

Vyšší výkonnost zachycování škodlivin

Snížení spotřeby sorbentů

Vysoký porézní objem a specifický povrch našich sorbentů Sorbacal® SP a SPS je činí mnohem efektivnějšími nástroji pro odstraňování kyselých plynů než je tomu v případě standardních výrobků z hašeného vápna. Laboratorní testy, pilotní projekty i komerční zakázky nám neustále potvrzují, že sorbent Sorbacal® SP může být dvakrát i více účinný než standardní hašené vápno. Jeho účinnost snižuje spotřebu, a to nejméně o polovinu, což zároveň přináší nižší tvorbu reakčních produktů (viz ilustrace).

Skutečné hodnoty odstraňování SO2 ze spalin - výkonnostní křivka 3 typů sorbentů Sorbacal® 

Pro odstranění stejného množství SO2 (o 80%) je dávkování našeho vylepšeného hašeného vápna Sorbacal® SP více jak o polovinu nižší než je tomu v případě našeho prémiového standardního hašeného vápna Sorbacal® H. Sorbacal® SPS je ještě efektivnější, ve srovnání s výrobkem Sorbacal® SP je dávkování ještě nižší.

Vlastnosti křivky závisí na provozních podmínkách a složení plynů. Naši odborníci mohou simulovat výkonnostní křivky u vašich konkrétních aplikací a s vysokou přesností spočítat spotřebu sorbentu Sorbacal®. Graf ukazuje různé míry dávkování pro stejné množství odstraněného SO2.

Přísnější emisní limity

Vysoký porézní objem a specifický povrch našich sorbentů Sorbacal® SP a SPS je činí mnohem efektivnějšími nástroji pro odstraňování kyselých plynů než je tomu v případě standardních výrobků z hašeného vápna. Výrobek Sorbacal® SP může být až dvakrát aktivnější než standardní hašené vápno. To umožňuje plnění přísnějších emisních limitů než v případě standardního hašeného vápna. U většiny aplikací je Sorbacal® SPS zhruba o 30 % aktivnější než Sorbacal® SP, díky tomu splňuje ještě přísnější limity (viz ilustrace). 

Skutečné hodnoty odstraňování SO2 - ze spalin - výkonnostní křivka 3 typů sorbentů Sorbacal®

Stejné míry dávkování našich výrobků Sorbacal® vykazují různé úrovně účinnosti při odstraňování SO2. Se standardními sorbenty z hašeného vápna není možné splnit přísnější emisní limity, k tomu je nutné použít vysoce aktivní sorbenty, jako například Sorbacal® SP nebo SPS.

Vyšší efektivita zařízení

V některých procesech je nasávaný vzduch předehřívaný spalinami. Pokud spaliny obsahují oxid sírový (SO3) a přenášejí příliš mnoho tepla, může docházet k tvorbě kyseliny sírové. To způsobuje korozi ohřívačů vzduchu. Nástřik našich sorbentů před ohřívačem tepla zajistí zachycení SO3 a eliminuje riziko tvorby kyseliny sírové. To umožňuje hlubší rekuperaci energie, vyšší účinnost a nižší emise skleníkových plynů (CO2). 

Rychlá odezva systému

Oproti jiným systémům umožňuje DSI rychlou modifikaci dávkování: od 0 do 100 % v rozsahu pouhých minut. To umožňuje rychlou odezvu na změny úrovně špičkových koncentrací z důvodu různé kvality paliva nebo jiných procesních změn. Takové „zpracování špiček“ zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na zachycování škodlivin. To je zvlášť užitečné pro kombinované procesy, například DSI s absorbérem s rozprachovým sušením. Systém DSI lze také jednoduše zapnout a vypnout, což je výhodné v případě elektráren s velkými výkyvy zatížení.

Žádný vliv na teplotu spalin

Během procesu DSI nedochází k ovlivnění teploty spalin, což umožňuje vyšší rekuperaci tepla a efektivitu celého procesu.

Optimalizovaná velikost částic

Námi optimalizovaná velikost částic je dostatečně malá pro zajištění vysoké reaktivity, avšak zároveň dostatečně velká pro efektivní odstraňování částic v elektrostatických odlučovačích (ESP). Ve tkaninových filtrech zabraňuje optimalizovaná velikost částic přílišnému poklesu tlaku. To snižuje nároky na energii a údržbu a prodlužuje životnost tkaninových filtrů. Navíc, díky optimalizaci velikosti částic, mají naše produkty vynikající chování toku, což eliminuje potíže s přenosem v silech a dávkovacích systémech. Zároveň se tím snižuje riziko překročení povolených emisních limitů v případě ucpání systému, také dochází k redukci provozních nákladů a nákladů na údržbu.

Kompatibilita s ESP

Sorbacal® SPS má vyšší elektrickou vodivost než standardní hašené vápno, to samé platí pro optimalizovanou velikost částic. Díky tomu je výrobek kompatibilní se systémy elektrostatických odlučovačů (ESP). Vysoká reaktivita SPS vede k lepší regulaci SO2 bez zvyšování emisí  jemných částic z ESP.

Snížené emise pevných částic

Naše vysoce reaktivní sorbenty Sorbacal® vykazují nižší spotřebu pro danou míru zachycení kyselých plynů. To vede ke snižování zátěže filtrů a také ke sníženým emisím pevných částic.

Zlepšený výkon ohřívače vzduchu

Čpavek se běžně používá v systémech regulace NOx s využitím technologie selektivní katalytické redukce (SCR) nebo selektivní nekatalytické redukce (SNCR). Obzvláště tvorba hydrogensíranu amonného (NH4HSO4) nebo síranu amonného ((NH4)2SO4)  může poškozovat ohřívače vzduchu a elektrostatické odlučovače. Sorbenty Sorbacal®, pokud se používají před ohřívačem vzduchu a ESP, odstraňují SO3 a předcházejí tvorbě síranu amonného, čímž zvyšují efektivitu a snižují náklady.

Nižší otrava SCR katalyzátoru

Systémy selektivní katalytické redukce (SCR) se používají pro snížení obsahu NOx ve spalinách, například v kouřových plynech z uhelných kotlů. Plynný arzén, uvolněný při spalování uhlí, může deaktivovat katalyzátor DeNOx. Přidáním malého množství vápence (CaCO3) nebo páleného vápna (CaO) do paliva nebo DSI s hašeným vápnem před SCR snižuje množství plynného arzénu ve spalinách. Tím také dochází ke snížení jeho škodlivého efektu na katalyzátor, zvýšení efektivity zachycování NOx a redukci nákladů. Navíc tak lze snížit minimální provozní teplotu SCR. 

Zlepšená regulace emisí rtuti

Běžně se suché sorbenty, založené na práškovém aktivním uhlí (PAC), používají v aplikacích pro regulaci emisí rtuti. Je známo, že SO3 v proudu spalin zvyšuje spotřebu aktivního uhlí a konkuruje záchytu rtuti v zařízeních pro její záchyt. Nástřik produktu Sorbacal®, vápenatého produktu, před nástřikem uhlí zachycuje SO3, redukuje spotřebu PAC a náklady na zachycování rtuti.

Zvýšená životnost katalyzátoru SCR

Sorbacal® SP a SPS jsou velice efektivní sorbenty pro odstraňování SO3 ze spalin. Nástřik sorbentů Sorbacal® SP nebo SPS před jednotkou selektivní katalytické redukce (SCR) snižuje riziko tvorby hydrogensíranu amonného. To umožňuje jednotce SCR provoz při nižší teplotě a zvyšuje životnost katalyzátoru.

Nulová Tvorba NOx

Některé sodné sorbenty emitují během své reakce NOx do spalin. Tyto oxidy dusíku mohou adsorbovat na povrch práškového aktivního uhlí (PAC) a snižovat tak efektivitu zachycování rtuti. Sorbenty Sorbacal® ve vašem zařízení NOx negenerují. 

Nulová spotřeba vody

V případě dávkování sorbentu pro suchou sorpci (DSI) nabízí naše výrobky, disponující zvýšenou reaktivitou, efektivní odstraňování škodlivin bez použití vody. To je velká výhoda oproti systémům využívajícím vodu, jako například mokré pračky nebo absorbéry s rozprachovým sušením. Řešení DSI je tak ideální pro oblasti s nedostatkem vody.

Nízké kapitálové výdaje

Ve srovnání s jinými technologiemi jednotka DSI vyžaduje jen omezené investice a velmi krátkou dobu nutnou pro instalaci. Je to jednoduchý doplněk k existujícímu procesu

Nízký dopad na technologii

Jednotka DSI je technicky jednoduchý systém, který se skládá ze sila, dávkovací jednotky, dmychadla a dávkovacích přívodů do potrubí. Má proto jen minimální dopad na existující infrastrukturu.

Rychlá odezva systému

Oproti jiným systémům umožňuje DSI rychlou modifikaci dávkování: od 0 do 100 % v rozsahu pouhých minut. To umožňuje rychlou odezvu na změny úrovně špičkových koncentrací z důvodu různé kvality paliva nebo jiných procesních změn. Takové „zpracování špiček“ zvyšuje efektivitu a snižuje náklady na zachycování škodlivin. To je zvlášť užitečné pro kombinované procesy, například DSI s absorbérem s rozprachovým sušením. Systém DSI lze také jednoduše zapnout a vypnout, což je výhodné v případě elektráren s velkými výkyvy zatížení.

Odstraňování více škodlivin

Naše sorbenty Sorbacal® mohou být použity pro kombinované odstranění kyselých plynů a zachycování mikropolutantů (např. rtuť, dioxiny, furany). V tomto případě je vyžadován pouze proces DSI a dochází k velké úspoře nákladů. Směsi jsou připravované na míru podle složení spalin.

Bezpečné použití aktivního uhlí

Nástřik práškového aktivního uhlí (PAC) může způsobit vznik horkých míst na tkaninových filtrech. Také může vyžadovat speciální skladování a dávkovací zařízení s ochranou proti výbuchu, například z důvodu souladu s evropskou směrnicí ATEX. Naše směsi Sorbacal® Micro snižují riziko vznícení a výbuchu.

Excelentní chování toku

Výrobky Lhoist pro DSI mají vynikající chování v toku, což eliminuje potíže s přenosem v silech a dávkovacích systémech. Zároveň se tím snižuje riziko překročení povolených emisních limitů v případě ucpání systému, také dochází k redukci provozních nákladů a nákladů na údržbu.

Žádné mletí

Na rozdíl od hašeného vápna Sorbacal® (Ca(OH)2) vyžaduje většina sodných sorbentů mletí v místě zpracování – například hydrogenuhličitan sodný. To je nutné k výrobě jemného prášku pro správnou funkci čištění spalin. Mletí v místě zpracování znamená další nároky na finance, lidskou práci a údržbu v procesu čištění spalin.

Kontaktujte některého z našich místních odborníků a najděte nejlepší řešení pro váš podnik.