PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Suchý proces

V suchých procesech se před separátorem částic, s výjimkou absorbéru s pevným ložem, obvykle provádí nástřik suchého sorbentu do spalin. Jako separátor částic obvykle slouží tkaninový filtr nebo elektrostatický odlučovač. 
Suché procesy jsou určené pro odstraňování kyselých složek spalin (především SO2, HCl, HF, SO3) neutralizací zásaditými sorbenty. Při všech suchých procesech se využívá hydroxid vápenatý Ca(OH)2 a na rozdíl od mokrého systému při nich nevzniká zbytkový kapalný odpad, jenž se musí upravit. 

Číst dál

Lhoist nabízí sorbenty řady  Sorbacal® pro různé typy technologie suché sorpce. Jejich výhdy jsou:

 • vynikající výkon při odstraňování plynů 
 • nižší spotřeba sorbentu 
 • méně zbytkového materiálu ve formě reakčních produktů 

Suché procesy jsou také vhodné k odstraňování mikropolutantů nástřikem směsí sorbentu Sorbacal® Micro. Mezi hlavní typy mikropolutantů, které je nutné odstranit, patří rtuť (Hg), organické složky jako dioxiny/furany (PCDD/PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a zápachy. 

Sorbent pro mikropolutanty lze nastřikovat odděleně od hydroxidu vápenatého nebo jako součást specifických směsí pro odstraňování kyselých složek spalin současně s mikropolutanty.  Těkavé kovy, jako selen nebo arzén, se zachytí chemickou reakcí s produktem na bázi hydroxidu vápenatého a nevyžadují další sorbenty. Suché procesy v kombinaci s vysoce kvalitními sorbenty vyrobenými na míru umožňují dosáhnout nejlepších výsledků při minimálním vzniku zbytkových látek, které tak vyžadují minimální náklady na likvidaci. Naši odborníci vám díky svým rozsáhlým zkušenostem s procesy mohou pomoci optimalizovat váš suchý proces.

Nástřik suchého sorbentu – DSI (dry sorbent injection)

DSI je relativně jednoduchý a mnohostranný proces čištění spalin. Spočívá v suchém nástřiku jednoho nebo více sorbentů do spalin, před filtrační jednotku, kterou obvykle bývá tkaninový filtr nebo elektrostatický odlučovač. Sorbent se škodlivinami reaguje při průchodu spalin. DSI umožňuje odstraňovat zároveň kyselé složky spalin, například pomocí hydroxidu vápenatého Ca(OH)2, a mikropolutanty. 
Reakce plynných škodlivin se sorbentem probíhá v reaktoru nebo potrubí pro odvod spalin a pokračuje až do filtru, především pokud je použit tkaninový filtr. Produkty reakce a popílek z procesu se poté zachytí ve filtračním zařízení.

Řešení Lhoist

Výkon DSI závisí na parametrech procesu: 

 • vlhkosti a teplotě spalin
 • koncentraci škodliviny
 • disperzi sorbentu
 • době zdržení
 • kvalitě hydroxidu vápenatého, včetně dostupného Ca(OH)2, specifickém povrchu a porézním objemu
 • filtrační jednotce

DSI s produkty Sorbacal® prokázaly, že jsou schopny dosáhnout vysoké účinnosti záchytu (až > 95% pro SO2 a > 99% pro SO3, HF a HCl). 

Vaše výhody

 • Eliminace více škodlivin současně
 • Nízké pořizovací náklady
 • Nízký dopad na stávající proces
 • Krátká doba od plánování po nasazení
 • Omezený prostoj výroby při instalaci
 • Nedochází ke spotřebě ani vzniku vody
 • Nemá vliv na teplotu spalin 
 • Velice omezená spotřeba energie
 • Flexibilní technologie přídavných doplňků 

Proces DSI lze snadno přizpůsobit pro dosažení přísnějších emisních limitů nebo účinnější eliminace dalších škodlivin stanovením nejvhodnějšího sorbentu a optimalizací systému DSI.

Cirkulační suchá pračka – CDS (circulating dry scrubber)

Technologie CDS byla původně vyvinuta pro odstraňování SO2 v uhelných elektrárnách. Dnes se používá také pro čištění spalin z průmyslových kotlů, které spalují komunální odpad, průmyslový odpad nebo biomasu. Proces CDS dokáže odstraňovat kyselé složky spalin i mikropolutanty. Spočívá v recirkulaci odfiltrovaných zbytků, které obsahují reakční produkty a popílek zachycený na filtru. Jednotky CDS pracují výhradně se sorbenty na bázi vápníku. 

CDS se skládá z reaktoru a filtru. Velká část pevných látek z filtru se recykluje zpět do reaktoru, kam se přidává čerstvý sorbent. Ve většině případů se do reaktoru nebo na pevné částice nastřikuje voda, a to z důvodu regulace teploty a zlepšení účinnosti záchytu. Některá zařízení používají pálené vápno (CaO), které se před vstupem do procesu CDS hasí. 

Řešení Lhoist

Přestože CDS původně používal pouze standardní hašená vápna, zkušenosti z posledních let ukazují na dokonalou synergii mezi sorbenty Sorbacal® a recirkulačním procesem, jejichž kombinací se dosahuje ještě vyšší účinnosti při odstraňování kyselých plynů. V případě potřeby lze odstraňovat také mikropolutanty, a to použitím sorbentů řady Sorbacal® Micro.

Vaše výhody

Recirkulace reakčních produktů snižuje spotřebu sorbentu. Umožňuje také systému dosáhnout vysokých úrovní eliminace kyselých plynů: více než 99% pro SO2, SO3, HF a HCl.

Technologie CDS získává na oblibě také díky možnosti regulace více škodlivin současně a nižším pořizovacím nákladům v porovnání s mokrými procesy. Společnost Lhoist, výrobci zařízení i dodavatelé tuto technologii neustále rozvíjejí a efektivně tak zvyšují účinnost záchytu kyselých plynů při snížené spotřebě sorbentu.

Absorbér s pevným ložem – PBA (packed bed absorber)

Tato technologie se využívá především v cihlářském průmyslu pro čištění spalin z vypalovacích pecí, obvykle k eliminaci HF, SO3 a HCl při omezeném průtoku spalin.

Při procesu PBA spaliny procházejí v příčném proudu nebo protiproudu reakční komorou naplněnou granulovaným sorbentem. Činidlo působením gravitace prochází reakční komorou a na dně se z PBA odstraní. Míra eliminace běžného PBA systému využívajícího přírodní vápenec je poměrně vysoká pro SO3 a HF (> 95-98%), avšak omezená pro HCl (20-30%) a SO2 (10-20%).

Řešení Lhoist

Sorbacal® C je sorbent z přírodního vápence CaCO3 ve formě hrubších frakcí, který se používá v PBA. Pro vyšší eliminační výkon doporučujeme Sorbacal® G: kulovité granulované částice z CaCO3 a Ca(OH)2. Reziduální obsah Ca(OH)2 v kombinaci s vyšší porézností a větším povrchem výrazně zvyšuje míru eliminace pro HCl (> 70%) a SO2 (30-35%). V případě PBA s více fázemi se pro HCl a SO2 dosahuje ještě lepších výsledků (>80%).

Vaše výhody

PBA je zvláště vhodný pro průmyslové procesy, při kterých se uvolňuje nárazové množství kyselých škodlivin. Sorbacal® G výrazně zvyšuje eliminační výkon pro HCl a SO2. Je tedy atraktivní alternativou v procesech PBA pro nové aplikace, jako například při nadcházejícím odsiřování námořních dieselových motorů.

Nástřik sorbentu do kotle – FSI (furnace sorbent injection)

V tomto procesu se suchý hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) nastřikuje přímo do pece při 850-1 050 °C, tzn. před jakoukoli další instalací FGT. 

Sorbent se okamžitě rozkládá na porézní a extrémně reaktivní formu páleného vápna, která selektivně neutralizuje SO2. V těchto podmínkách je eliminace kyselého plynu velice efektivní, protože ke konkurenční reakci s CO2 při tak vysokých teplotách nemůže docházet. Eliminace halogenvodíkových kyselých plynů je omezenější. Nastřikovaný sorbent však bude dále reagovat v následném procesu a tyto škodliviny odstraní. 
 

Řešení Lhoist

Sorbacal® SPS se ukázal být pro tuto náročnou aplikaci nejúčinnějším sorbentem. 

Vaše výhody

Ve spojení s instalací FGT v pozdější fázi procesu je FSI extrémně účinné a flexibilní řešení pro předčištění plynů obsahujících velké množství SO2 nebo eliminaci špiček emisí SO2

Fluidní kotle – FBB (fluidized bed boilers)

Ve fluidním kotli s cirkulující nebo stacionární  fluidní vrstvou jsou částice uhlí spalovány ve fluidní vrstvě při teplotách 800-900 °C. Společně s uhlím se do kotle přidává vápenec (CaCO3), jenž se při uvedených teplotách rozloží. Produkt rozkladu vápence obsahující vysoce reaktivní CaO potom reaguje s kyselými složkami spalin včetně SO2.

Řešení Lhoist

Společnost Lhoist vyvinula řadu vápencových produktů Sorbacal® C s distribucemi velikosti zrna vhodnými pro specifické podmínky různých spalovacích technologií fluidního spalování. Smísením těchto produktů s palivem se zajistí delší doba zdržení částic vápence ve fluidním kotli a zvýší se výkon in - situ reakce s SO2

Vaše výhody

In - situ eliminace SO2 je snadné a efektivní řešení regulace SO2 v zařízeních s technologií FBB. Ve spojení s instalací FGT v další fázi procesu umožňuje předčištění kouřových plynů obsahujících velké množství SO2.

Naše produktová řada

Zachytávané škodliviny

Kontaktujte naše odborníky a najděte optimální řešení pro váš proces a zařízení.