PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Služby

Skupina Lhoist je předním světovým dodavatelem výrobků z vápna, dolomitického vápna a minerálů, s více než 100 pobočkami v 25 zemích. 
Poskytujeme cenově výhodná řešení pro širokou škálu aplikací pomocí:                                        

 • výrobků prémiové kvality 
 • spolehlivé celosvětové dodavatelské sítě 
 • nejlepších zákaznických služeb a technických znalostí ve svém oboru 

Při své činnosti se opíráme o služby našeho silného mezinárodního týmu pro Výzkum a vývoj, našich místních středisek v Evropě, Americe a Asii a strategickou spolupráci s univerzitami a průmyslovými partnery. Úzce spolupracujeme s designery a dodavateli v oblasti FGT, a dále také s technickými konzultanty a strojírenskými podniky působícími v této průmyslové oblasti.

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI K VAŠIM SLUŽBÁM

Již více než 20 let se středisko pro výzkum a vývoj podílí na vývoji nových vápenatých výrobků, poskytuje vysoce kvalitní technické služby a vytváří know-how v oblasti FGT. Naše týmy pro výzkum a vývoj úzce spolupracují s místními zaměstnanci i zákazníky.

Naše laboratoře používají nejmodernější analytické vybavení pro charakterizaci sorbentů a zbytků z procesu FGT v rámci vašeho zařízení. Mimo jiné jsme vyvinuli vlastní aplikační testy pro stanovování účinků sorbentů ve všech typech aplikací FGT. 

Analytické služby

Naše analytické služby se zaměřují na lepší pochopení procesu FGT prostřednictvím analýzy pevných sorbentů, reakčních produktů a popelovin. Odebrané vzorky procesu FGT z vašeho zařízení analyzují naši experti, kteří dokáží zhodnotit efektivitu procesu pomocí podrobných materiálových analýz. Analýzy zahrnují: 

 • Mezinárodní standardizované testovací metody
 • Měrný povrch a objem pórů (metody BET a BJH)
 • Rozdělení velikostí pórů 
 • Analýza velikosti částic 
 • Různé techniky termogravimetrické analýzy (TGA)
 • Fázové a chemické složení zbytků po čištění kouřových plynů 
 • Posouzení chování toku práškových materiálů 
 • Testy loužení (TCLP)

 

Výkonové testy aplikací

Naše laboratoře disponují nejmodernějším zkušebním a pilotním vybavením pro simulaci procesů FGT. Jsme schopni věrně replikovat provozní podmínky a zajistit přesné hodnocení výkonu sorbentů. Tyto testy se používají při návrhu nových instalací, optimalizaci zákaznických procesů a také pro zajištění nejvyšší kvality a konkurenceschopnosti vyráběných produktů.

Zkušební zařízení

 • Plně automatizované testy na pevném loži pro stanovení absorpční kapacity sorbentu vzhledem k sorpci kyselých plynů.
 • Absorpční kapacita rtuti (ionty a/nebo kov) na suchém sorbentu 
 • Absorpční kapacita dioxinů a těkavých organických látek na suchém sorbentu
 • Test absorpční kapacity pro granulované sorbenty
 • Test reaktivity pro vápenné mléko pro aplikace absorbéru s rozprachovým sušením
 • Testy reaktivity vápence pro aplikace mokrého čištění

Pilotní jednotky

 • Souproudý reaktor pro testy nástřiku suchého sorbentu (DSI) do kouřovodu.
 • Protiproudý reaktor s tkaninovým filtrem pro testy DSI s filtrem
 • Cirkulační suchá pračka (CDS) včetně úpravy reakčních zbytků

  Naše týmy úzce spolupracují se zákazníkem na zajištění optimálního průběhu procesu FGT. K tomu používáme širokou škálu nástrojů a služeb. Návštěvy v terénu slouží našim odborníkům ke sběru vzorků zbytků procesu FGT a realizaci měření, týkajících se složení spalin. Počítačové simulace - pomocí výpočetní dynamiky tekutin a reakčních kinetických modelů - umožňují přesné zjištění parametrů vašeho procesu. Nabízíme sadu vlastních procesních zařízení, která jsou schopná zlepšit vlastnosti našich sorbentů ve vašem zařízení.

  Modelování procesů

  Makroskopické simulace chování našich sorbentů v kouřových plynech jsou prováděny pomocí výpočetní dynamiky tekutin (CFD). Pomocí CFD můžeme například měnit umístění přívodu dávkování produktu Sorbacal® a optimalizovat tak dynamiku toku v potrubí. 

  V mikroskopickém měřítku jsou naše reakční kinetické modely schopny předvídat reaktivitu našich sorbentů jako funkci složení kouřových plynů a procesních podmínek. Do technických prognostických modelů jsou zahrnuty komplexní interakce mezi složkami plynů, pórovitou strukturou sorbentu, umístěním nástřiku a separátoru částic.

  Procesní zařízení

  Disponujeme vlastními, námi vyvinutými zařízeními, která maximalizují výkon našich výrobků, integrovaných do vašich procesů.

  Venturiho vstřikovací systém

  Venturiho vstřikovací systém používá sekundární proudění vzduchu pro vstřikování suchého sorbentu do kouřových plynů. To má za následek hlubší penetraci oblaku sorbentu a zlepšenou disperzi v kouřových plynech. Venturiho vstřikovací systém je vhodný zejména pro nástřik sorbentu do kotle, kde je správná disperze kritická. 

  Infrazvukový systém prevence ucpávání

  Infrazvukový systém vydává nízkofrekvenční zvukové vlny do pneumatických dopravníkových zařízení, čímž předchází ucpávání uvnitř potrubí. Systém zkracuje dobu údržby jednotky dávkování sorbentu a podporuje dávkování výrobku Sorbacal®

  Systémy na výrobu vápenného mléka

  Nabízíme několik systémů pro přípravu vápenného mléka z výrobků Sorbacal®Q nebo Sorbacal®H. Porta-Batch® je v USA dostupný systém hašení, poháněný naftovým motorem, zatímco Duwa-Matic® je systém určený pro evropský trh. Tyto jednotky produkují spolehlivě vápenné mléko stabilní vysoké kvality. Díky přísně kontrolovaným provozním podmínkám vápenné mléko obsahuje velmi jemné částice a je vysoce reaktivní. 

  Skladovací kapacita se liší podle požadavků, může být od 1 m3 do 150 m3 v případě vápenného mléka a od 30 do 1 000 metrických tun vápna.

  Skladování sorbentu a dávkovací systémy

  Společnost Lhoist vlastní skladovací sila a dávkovací systémy a disponuje zkušeným týmem, který zajistí instalaci systému v terénu. Primárně jsou tyto systémy určeny pro zkoušky u zákazníků, avšak jsou často pronajímány našimi zákazníky také dlouhodobě. Naše systémy poskytují spolehlivé a přesné dávkování sorbentů pro váš proces.

  Odhady spotřeby sorbentů

  Díky více než dvěma desetiletím zkušeností s komerčními instalacemi FGT- v kombinaci s využitím našich teoretických reakčních modelů - jsou naši odborníci schopni odhadnout požadované množství výrobku Sorbacal®. Tato služba je nabízena technickým pracovníkům a dodavatelům nových instalací FGT a naše týmy ji využívají k optimalizaci a řešení potíží na existujících instalacích.  

   

  Jsme plně vybaveni pro realizaci provozních zkoušek u zákazníků, využíváme naše vlastní dávkovací a skladovací zařízení, specializované společnosti a/nebo vaše instalované aplikace DSI

  Během zkoušek používají naše technické týmy přenosné analyzátory kouřových plynů pro měření efektivity odstraňování škodlivin z plynné fáze. Kromě toho připravují vzorky sorbentů a reakčních produktů pro jejich následnou analýzu v našich laboratořích.

  Naši odborníci jsou schopni kvalifikovaně zhodnotit a pomoci s řešením potíží vašich procesů zpracování vápna:

  • příprava vápenného mléka 
  • suché a mokré hašení
  • skladovací silo
  • pneumatické dopravníkové zařízení 
  • dávkování sorbentu

  Naše logistika zahrnuje diferenciovanou dodávku hotových výrobků zákazníkům, v závislosti na vzdálenosti, geografické poloze, omezeních míst skladování a na typu dostupné přepravy.

  INTERMODÁLNÍ ŘEŠENÍ

  Vyvinuli jsme intermodální řešení, která umožňují přepravu našich výrobků volně ložených nebo ve velkoobjemových vacích na velké vzdálenosti po celém světě pomocí:

  • národní a mezinárodní silniční přepravy
  • železniční přepravy
  • lodní přepravy a převozů z vnitrozemských terminálů
  • skladování ve vybraných objektech ve vnitrozemských terminálech a námořních přístavech po celém světě
  • moderních nakládacích zařízení v přístavech
  • charterových plavidel, využívaných krátkodobě i dlouhodobě
   

  Zásoby spravované prodejcem (Vendor managed inventory VMI)

  Do tohoto moderního systému správy dodavatelského řetězce můžeme zahrnout i váš systém skladování. Díky úzké spolupráci s vámi, našimi klienty, můžeme využít elektronicky přenášená data skladů k optimalizaci časů dodávek a doplňování zásob. Toto rozsáhlé řešení VMI vám přinese řadu výhod.

  • Vaše údaje o skladech budete mít k dispozici kdykoli a kdekoli a vyhnete se potížím s termíny a materiálem.
  • Můžete také využít služby automatického upozornění v případech, kdy vaše skladové zásoby v silech a nádržích klesnou pod stanovenou mez.
  • Opakované objednávky můžete vyřizovat rychle a v elektronické podobě.
  • Optimalizujte a zjednodušte doplňování a manipulaci se zásobami.

  Naše řešení vám přinese spolehlivou správu skladů a nižší nároky na zaměstnance.

  Kontaktujte naše odborníky a dozvíte se více o technické podpoře a logistických službách!