PROSÍM, ZAVOLEJTE MI ZPĚT! POUŽIJTE NÁŠ KONTAKTNÍ FPRMULÁŘ!

Škodliviny

Při mnoha průmyslových procesech vznikají spaliny obsahující škodliviny, které mohou mít negativní dopad na lidskou populaci i životní prostředí. My nabízíme cenově úsporná řešení zachytávání a neutralizace takových látek.

SO2 - Oxid siřičitý

Oxid siřičitý neboli anhydrid kyseliny siřičité je kyselý plyn, který je jedním ze dvou hlavních oxidů síry. Není hořlavý ani výbušný. Přesto se jedná o škodlivou látku, neboť má štiplavý zápach, je jedovatý a dráždí dýchací cesty. V závodech, kde se spaluje palivo obsahující síru, lze například SO2 ze spalin odstranit nástřikem suchého sorbentu, přičemž SO2 reaguje s hašeným vápnem (hydroxid vápenatý – Ca(OH)2) a vzniká tak siřičitan vápenatý (1) nebo síran vápenatý (2):

  1. Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O
  2. Ca(OH)2 + SO2 + ½ O2 → CaSO4 + H2O

Jak se dostává do procesu

SO2 se uvolňuje například při spalování uhlí a těžké ropy v elektrárnách, při procesech ve spalovnách komunálního odpadu (MSWI), při výrobě skla, cihel, cementu nebo také v hutích a dalších oblastech průmyslu. 

Vlastnosti

Chemický vzorec

SO2

Molární hmotnost

64.066 g/mol

Vzhled

bezbarvý plyn

Zápach

štiplavý

Kyselost

1.71 pKa

Nebezpečí

jedovatý

Bod varu

-10 °C     

Řešení lhoist

Sloučeniny vápníku – ve formě vápence (uhličitan vápenatý – CaCO3), páleného vápna (oxid vápenatý – CaO) nebo hašeného vápna (hydroxid vápenatý – Ca(OH)2) – jsou stále předními sorbenty pro regulaci emisí SO2. Volba sorbentu na bázi vápníku závisí na použitém způsobu záchytu škodlivin. Je také vhodné zvážit kompromis mezi investičními náklady a provozními náklady jednotlivých technologií.

HCl - Chlorovodík

Chlorovodík je bezbarvý kyselý plyn, jehož vodným roztokem je kyselina chlorovodíková, známá též jako kyselina solná. 

Chlorovodík je nehořlavá a tepelně stálá sloučenina, která je však jedovatá a velice žíravá. Snadno se rozpouští ve vodě za vzniku velkého množství tepla.

Chlorovodík lze účinně zachytit sorbenty na bázi hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2). Optimálního účinku lze dosáhnout různými způsoby, a to v závislosti na složení spalin, použitém systému čištění spalin a na procesní teplotě. Mechanismus reakce je poměrně složitý a přechodně se při ní tvoří hydroxychlorid vápenatý (CaClOH), jak je patrné z následující rovnice: 

Ca(OH)2 + HCl → CaClOH + H2O
CaClOH + HCl → CaCl2 + H2O

Jak se dostává do procesu

HCl vzniká při spalování odpadu z PVC a uhlí s obsahem chlóru. Chlór je také přirozeně vázán ve formě minerálních solí (NaCl) ve dřevu, papíru a lepence nebo v odpadní biomase obsahující potraviny a sůl.

Vlastnosti

Chemický vzorec

HCl

Molární hmotnost

36.46 g/mol

Vzhled

bezbarvý plyn

Zápach

štiplavý

Kyselost

-6.3 pKa

Nebezpečí

žíravý, jedovatý

Bod varu

-86 °C       

Řešení lhoist

Již řadu let se v různých procesech s nástřikem suchého sorbentu používá hašené vápno. Průmyslové výsledky ukázaly, že Sorbacal® SP je schopen zachytit více než 98 % HCl a je tedy vhodný pro dosažení souladu s regulačními požadavky v nejnáročnějších aplikacích. Především v aplikacích spaloven komunálního a zdravotnického odpadu dosahuje míry zachycení HCl nad 99 %. Odpovídající řešení lze přizpůsobit potřebám jakéhokoli zařízení pro čištění spalin.

HF - Fluorovodík

Fluorovodík je nehořlavý, nevýbušný plyn, jehož vodným roztokem je kyselina fluorovodíková. Má štiplavý zápach, je žíravý, dráždivý a jedovatý. Fluorovodík ve spalinách velice snadno reaguje s hašeným vápnem:

Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O

Jak se dostává do procesu

Fluorovodík vzniká díky přítomnosti fluoru v surovinách nebo palivu. Emise HF mohou vznikat spalováním uhlí, fluorovaných polymerů nebo textilií a rozkladem CaF2 nebo jiných surovin, jako jsou například cihly nebo sklo. HF je také přítomen v různých druzích odpadu, jako jsou inertní materiály, hliníkové plechovky a syntetický textil.

Vlastnosti

Chemický vzorec

HF

Molární hmotnost

20.01 g/mol

Vzhled

bezbarvý plyn nebo bezbarvá kapalina (při teplotě pod 19,5 °C)

Zápach

ostrý, štiplavý, dráždivý

Kyselost

3.17 pKa

Nebezpečí

žíravý, jedovatý

Bod varu

20 °C     

Řešení lhoist

Sorbacal® SP a především Sorbacal® SPS jsou sorbenty schopné zachytit více než 99 % emisí HF za použití suchých a polosuchých procesů. Pro zachytávání HF lze použít všechny naše sorbenty na bázi vápníku, konkrétní volba pak záleží na vašich požadavcích a konkrétních provozních podmínkách. V současné době naše sorbenty používá řada výrobců skla právě kvůli této vysoké míře účinnosti.

SO3 - Oxid sírový

Tato sloučenina se také nazývá anhydrid kyseliny sírové. SO3 se obvykle vyskytuje ve formě plynu nebo čiré olejovité kapaliny. Je nutné s ní zacházet velice opatrně, neboť prudce reaguje s vodou za vzniku vysoce žíravé kyseliny sírové. SO3 také reaguje s hašeným vápnem, a to za vzniku síranu vápenatého: 

Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O

Jak se dostává do procesu

Tato škodlivina vzniká v elektrárnách, při výrobě skla, cihel a slévání neželezných kovů, při spalování komunálního a průmyslového odpadu a při provozu kotlů spalujících těžkou ropu. Koncentrace SO3 se navíc mohou zvyšovat při selektivní katalytické redukci používané pro regulaci sloučenin NOx, kde obvykle dochází ke katalytické oxidaci SO2 na SO3.

Vlastnosti

Chemický vzorec

SO3

Molární hmotnost

80.066 g/mol

Vzhled

bezbarvá kapalina (při pokojové teplotě) 

Zápach

ostrý, nepříjemný

Kyselost

< -10 pKa

Nebezpečí

oxidační činidlo

Bod varu

45 °C

Řešení lhoist

Pro zachytávání SO3 se obvykle používají produkty se suchým hydroxidem vápenatým, které řeší viditelný oblak plynné formy této škodliviny i provozní rizika s ní spojená.
Sorbacal® H je vhodný pro udržení koncentrace SO3 pod obvykle požadovanou hranicí 5 ppm. K dosažení koncentrace SO3 na úrovni 2 ppm je však nutné použít vylepšené produkty na bázi hašeného vápna, jako např. Sorbacal® SP.

SeO2 - Oxid Seleničitý

Oxid seleničitý je kyselý plyn, není hořlavý ani výbušný. Zapáchá po shnilých ředkvích, je jedovatý a dráždí dýchací cesty. V závodech, kde se spaluje palivo obsahující selen, lze SeO2 ze spalin odstranit nástřikem suchého sorbentu, kde SeO2 reaguje s hašeným vápnem (Ca(OH)2) a vzniká tak seleničitan vápenatý (1) nebo selenan vápenatý (2):

  1. Ca(OH)2 + SeO2 → CaSeO3 + H2O
  2. Ca(OH)2 + SeO2 + ½ O2 → CaSeO4 + H2O

Jak se dostává do procesu

Selen se používá jako aditivum při výrobě skla a uvolňuje se ve formě SeO2. Tato sloučenina může rovněž vznikat při spalování uhlí v průmyslových procesech, například v elektrárnách. 

Vlastnosti

Chemický vzorec

SeO2

Molární hmotnost

110.96 g/mol

Vzhled

žlutozelený

Zápach

štiplavý

Nebezpečí

žíravý, jedovatý

Bod varu

315 °C    

Řešení lhoist

Stejně jako v případě odstraňování SO2 převažuje i při regulaci emisí SeO2 aplikace vápenatých produktů, jako je pálené vápno (CaO) nebo hašené vápno (Ca(OH)2). Volba sorbentu na bázi vápníku závisí na použitém způsobu čištění spalin.

Hg - Rtuť

Rtuť je jediný kov, který je v kapalném skupenství při standardní teplotě a tlaku. Při požití nebo vdechnutí je silně jedovatá.

Jak se dostává do procesu

Rtuť je přítomna v uhlí a uvolňuje se při průmyslových procesech, které probíhají například v uhelných elektrárnách, závodech na energetické využití odpadu nebo cementárnách.

Vlastnosti

Chemická značka

Hg

Atomová hmotnost

200.59 g/mol

Vzhled

stříbrná

Zápach

bez zápachu

Nebezpečí

jedovatá

Bod varu

357 °C     

Řešení lhoist

Při nástřiku suchého sorbentu, jako je například nástřik aktivního uhlí (ACI), lze rtuť odstranit fyzikální adsorpcí na povrch vhodných sorbentů. Obvykle se jedná o materiály na bázi uhlíku s vysokým povrchem. Patří mezi ně například práškové aktivní uhlí, aktivní uhlí se speciální povrchovou úpravou (nebo impregnací) aktivní hnědouhelný koks a směsné produkty Lhoist nabízí řadu směsí s podobnými sorbenty s vybranými složkami jako jsou hašené vápno (Ca(OH)2) a minerální produkty šité na míru tak, aby splňovaly potřeby jakékoli instalace pro čištění spalin. Představují tak jednoduchý, flexibilní, úsporný a účinný způsob, jak současně odstraňovat mikropolutanty (např. rtuť) a kyselé složky spalin. 

Naše produktová řada

PCDD & PCDF - Dioxiny a Furany

Tato skupina mikropolutantů patří mezi polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany. Skládají se z molekul chlorovaných bifenylů spojených různými kyslíkovými můstky a jsou vysoce jedovaté.

Jak se dostává do procesu

Dioxiny a furany vznikají při spalování organických materiálů obsahujících chlór při relativně nízkých teplotách.

Řešení lhoist pro zachytávání dioxinů/furanů

V procesech DSI se dioxiny/furany zachytávají fyzikální adsorpcí na povrch vhodných sorbentů. Obvykle to jsou materiály s velkým povrchem, jako je například práškové aktivní uhlí, aktivní hnědouhelný koks nebo speciální minerály a směsi. Lhoist nabízí řadu směsí s podobnými sorbenty s vybranými složkami jako jsou hašené vápno (Ca(OH)2) a minerální produkty šité na míru tak, aby splňovaly potřeby jakékoli instalace pro čištění spalin. Nabízejí jednoduchý, flexibilní, úsporný a účinný způsob, jak současně odstraňovat mikropolutanty, jako jsou dioxiny/furany, a kyselé složky spalin. 

Naše produktová řada

Kontaktujte náš tým pro FGT a požádejte o nejlepší řešení pro zachytávání vašich škodlivin.

Objevte různé možnosti nástřiku pro váš proces!

PROCESY