BEL ME TERUG AUB! GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Verontreinigingen

Veel industriële processen genereren rookgassen die schadelijke stoffen bevatten en die een negatieve invloed kunnen hebben op mensen en het milieu. Wij bieden kosteneffectieve oplossingen om deze af te vangen en te neutraliseren.

SO2 - ZWAVELDIOXIDE

Zwaveldioxide is een zuur gas, ook wel zwaveloxide of zwaveligzuur anhydride genoemd. Het is niet brandbaar en niet explosief. Deze verontreinigende stof heeft een penetrante geur en is giftig en irriterend voor de luchtwegen. Bij verbrandingsinstallaties van zwavelhoudende brandstoffen kan SO2 bijvoorbeeld uit de rookgassen worden verwijderd door middel van een injectie van droge sorptiemiddelen (DSI), waarbij SO2 reageert met gebluste kalk (Ca(OH)2) om calciumsulfiet (1) of calciumsulfaat (2) te vormen:

  1. Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O
  2. Ca(OH)2 + SO2 + ½ O2 → CaSO4 + H2O

Hoe ontstaat het

SO2 komt vrij bij de verbranding van kolen en zware olie in elektriciteitscentrales, alsook bij de processen van stedelijke afvalverbrandingsinstallaties (AVI), glas-, baksteen- en cementproducenten, metaalsmelterijen en andere industrieën.

Eigenschappen

Moleculaire formule

SO2

Molaire massa

64.066 g/mol

Voorkomen

kleurloos gas

Geur

Penetrant

Zuurgraad

1.71 pKa

Gevaren

Giftig

Kookpunt

-10 °C 

LHOIST OPLOSSINGEN

Calciumverbindingen - in de vorm van kalksteen (CaCO3), ongebluste kalk (CaO) of gebluste kalk (Ca(OH)2) - blijven de meestgebruikte sorptiemiddelen voor het beheersen van SO2 emissies. De keuze van het calciumgebaseerde sorptiemiddel is afhankelijk van het soort verwijderingsproces dat wordt gebruikt. Men moet kapitaalkosten en operationele kosten voor de verschillende processen tegen elkaar afwegen.

HCl - WATERSTOFCHLORIDE

Waterstofchloride is een kleurloos en reukloos zuur gas, en wordt ook wel zoutzuur genoemd.

HCl is niet brandbaar, thermisch stabiel, giftig en bijtend. HCl is zeer oplosbaar in water. Ontbinding genereert grote hoeveelheden warmte.

Zoutzuur kan efficiënt worden geneutraliseerd met calciumhydroxide (Ca(OH)2). Optimale afvangprestaties zijn afhankelijk van de samenstelling van de rookgassen, het rookgasreinigingssysteem en de temperatuur van het proces. Het reactiemechanisme is complex en verloopt via de vorming van calciumhydroxide-chloride (CaClOH) volgens:

Ca(OH)2 + HCl → CaClOH + H2O
CaClOH + HCl → CaCl2 + H2O

Hoe ontstaat het

HCl ontstaat door de verbranding van PVC-houdend afval en chloorhoudend steenkool. Het is ook mogelijk om chloor te vinden in de vorm van anorganische zouten (NaCl) in hout, papier en karton of in voedsel en biomassa-afval met zout.

Eigenschappen

Moleculaire formule

HCl

Molaire massa

36.46 g/mol

Voorkomen

kleurloos gas

Geur

Penetrant

Zuurgraad

-6.3 pKa

Gevaren

corrosief, giftig

Kookpunt

-86 °C

LHOIST OPLOSSINGEN

Gebluste kalk wordt al vele jaren in diverse DSI-processen gebruikt. Industriële resultaten hebben bewezen dat Sorbacal® SP in staat is om HCl voor meer dan 98% af te vangen, geschikt voor het voldoen aan de wettelijke normen in de meest uitdagende omstandigheden. Met name in huishoudelijke en medische afvalverbrandingsovens wordt vaak een HCl verwijdering van meer dan 99% bereikt. De geschikte oplossing kan worden aangepast om aan de behoeften van elk rookgasreinigingssysteem te voldoen.

HF - WATERSTOFFLUORIDE

Waterstoffluoride is een niet-brandbaar en niet-explosief gas, ook wel fluorwaterstofzuur, waterstoffluoride of vloeizuur genoemd. Het heeft een penetrante geur en is bijtend, irriterend en giftig. Waterstoffluoride in de rookgassen reageert gemakkelijk met gebluste kalk:

Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O

Hoe ontstaat het

Waterstoffluoride ontstaat bij aanwezigheid van fluoride in grondstoffen of brandbare stoffen. HF-emissies worden gegenereerd bij verbranding van steenkool, fluorpolymeren (Teflon) of textiel, en de ontleding van CaF2 en grondstoffen zoals steen of glas. HF is ook aanwezig in afval als inert materiaal, aluminiumblikken en synthetische stoffen.

Eigenschappen

Moleculaire formule

HF

Molaire massa

20.01 g/mol

Voorkomen

kleurloos gas of kleurloze vloeistof (onder 19.5°C)

Geur

scherp, hinderlijk, penetrant

Zuurgraad

3.17 pKa

Gevaren

corrosief, giftig

Kookpunt

20 °C     

LHOIST OPLOSSINGEN

Sorbacal® SP en in het bijzonder Sorbacal® SPS zijn beiden sorbenten die in staat zijn om meer dan 99% van de HF-emissies af te vangen met behulp van droge en semi-natte processen. Al onze sorptiemiddelen op basis van calcium kunnen HF vangen, afhankelijk van uw wensen en uw specifieke bedrijfsomstandigheden. Vandaag de dag worden onze sorptiemiddelen door een heel aantal glasfabrikanten over de hele wereld gebruikt, specifiek omwille van de hoge verwijderingsprestaties.

SO- ZWAVELTRIOXIDE

Deze verbinding wordt ook wel zwavelzuuranhydride of zwaveltrioxide genoemd. SO3 is een heldere, olieachtige vloeistof, vaak aanwezig als damp. Het moet met uiterste zorg worden behandeld omdat het zeer heftig reageert met water tot bijtend zwavelzuur. SO3 reageert met gebluste kalk om calciumsulfaat te vormen:

Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O

Hoe ontstaat het

Deze verontreinigende stof wordt voornamelijk opgewekt in elektriciteitscentrales; tijdens de productie van glas, baksteen en non-ferro; stedelijke en industriële afvalverbranding; en bij ketels die gestookt worden met zware stookolie. SO3 concentraties kunnen bovendien toenemen wanneer selectieve katalytische reductie wordt gebruikt voor NOx controle, aangezien dit proces typisch de oxidatie van SO2 tot SO3 ook katalyseert.

Eigenschappen

Moleculaire formule

SO3

Molaire massa

80.066 g/mol

Voorkomen

kleurloze vloeistof (kamertemperatuur)

Geur

scherp, hinderlijk

Zuurgraad

< -10 pKa

Gevaren

oxidatiemiddel

Kookpunt

45 °C

LHOIST OPLOSSINGEN  

Droge calciumhydroxide producten worden doorgaans gebruikt voor SO3 verwijdering en bieden een oplossing voor zowel zichtbare rookpluimen als operationele problemen die verwant zijn aan deze verontreinigende stof.

Sorbacal® H kan SO3 normaal gesproken onder het gebruikelijke doel van 5 ppm houden. Om niveaus van lager dan 2 ppm SO3 te bereiken is echter verbeterde gebluste kalk nodig, zoals Sorbacal® SP.

SeO2 - SELENIUMDIOXIDE

Seleniumdioxide, ook wel seleniumoxide genoemd, is een zuur gas. Het is niet brandbaar en niet explosief. Deze verontreinigende stof is giftig en irriterend voor luchtwegen en heeft een geur van rotte radijs. Bij verbrandingsinstallaties van seleniumhoudende brandstoffen, kan SeO2 bijvoorbeeld uit de rookgassen worden verwijderd door middel van droge injectie van sorptiemiddelen (DSI), waarbij SeO2 reageert met gebluste kalk (Ca(OH)2) om calciumseleniet (1) of calciumselenaat (2) te vormen:

  1. Ca(OH)2 + SeO2 → CaSeO3 + H2O
  2. Ca(OH)2 + SeO2 + ½ O2 → CaSeO4 + H2O

Waar komt het vandaan

Selenium wordt gebruikt als additief in de glasproductie en komt vrij als SeO2 tijdens het productieproces. SeO2 komt vrij bij de verbranding van steenkool in industriële processen, bijvoorbeeld in elektriciteitscentrales.

Eigenschappen

Moleculaire formule

SeO2

Molaire massa

110.96 g/mol

Voorkomen

geelgroen

Geur

penetrant

Gevaren

corrosief, giftig

Kookpunt

315 °C

LHOIST OPLOSSINGEN

Net zoals voor SO2–verwijdering is calcium in de vorm van ongebluste kalk (CaO) of gebluste kalk (Ca(OH)2) het meest gebruikte elemelent ter controle van SeO2 emissies. De keuze van de calcium sorptiemiddel is afhankelijk van het soort verwijderingsproces dat wordt gebruikt.

Hg - KWIK

Kwik is het enige metaal dat vloeibaar is bij standaard temperatuur en druk. Het is zeer giftig bij inslikken of inademen.

Waar komt het vandaan

Kwik is aanwezig in steenkool en komt vrij tijdens industriële processen, zoals in steenkoolcentrales, afvalenergiecentrales en cementfabrieken.

Eigenschappen

Moleculaire formule

Hg

Molaire massa

200.59 g/mol

Voorkomen

zilverachtig

Geur

geurloos

Gevaren

giftig

Kookpunt

357 °C     

LHOIST OPLOSSINGEN

Met droge injectie van sorptiemiddelen (DSI), kan kwik worden verwijderd door middel van fysisorptie over het oppervlak van het sorptiemiddel. Deze zijn meestal koolstofhoudende materialen met zeer grote oppervlakken. Voorbeelden zijn poedervormige geactiveerde kool, gespecialiseerde gecoate (of geïmpregneerde) geactiveerde kool, geactiveerde bruinkoolcokes en mengsels. Lhoist biedt een brede gamma van mengsels aan, met dergelijke sorbenten en geselecteerde componenten zoals gebluste kalk (Ca(OH)2) en mineraalproducten die op maat worden aangepast om aan de behoeften van elke rookgasreinigingsinstallatie te voldoen. Dit biedt een eenvoudige, flexibele, economische en effectieve manier voor gelijktijdige verwijdering van zure gascomponenten en microverontreinigingen zoals kwik.

PCDD & PCDF - DIOXINES & FURANEN

Deze groep micropolluenten is geclassificeerd als polychloordibenzodioxinen/furanen. Deze bestaan ​​uit gechloreerde bifenylmoleculen die verbonden zijn met verschillende zuurstofbruggen en zijn zeer giftig.

Hoe ontstaat het

Dioxinen en furanen ontstaan in rookgassen wanneer zowel chloriden en organische stoffen aanwezig zijn bij relatief lage temperaturen.

LHOIST OPLOSSINGEN VOOR HET VANGEN VAN DIOXINEN/FURANEN

In DSI-processen worden dioxinen / furanen verwijderd door fysisorptie over het oppervlak van geschikte sorbenten. Dit zijn vaak materialen met een zeer groot oppervlak, zoals poedervormige geactiveerde koolstof, geactiveerde bruinkoolcokes of gespecialiseerde mineralen en mengsels. Lhoist biedt een brede gamma van mengsels aan, met dergelijke sorbenten en geselecteerde componenten zoals gebluste kalk (Ca(OH)2) en mineraalproducten die op maat worden aangepast om aan de behoeften van elke rookgasreinigingsinstallatie te voldoen. Ze bieden een eenvoudige, flexibele, economische en effectieve manier om tegelijkertijd zure gascomponenten en microverontreinigingen zoals dioxines/furanen te verwijderen.

Neem contact op met ons FGT team voor de beste oplossing voor het verwijderen van uw verontreinigingen.

Ontdek de Verschillende injectie-mogelijkheden voor uw proces.

processen