BEL ME TERUG AUB! GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Uw Voordelen

Onze Sorbacal® sorptiemiddelen bieden uitstekende verwijdering voor een breed scala van zure gassen en micropolluenten. Naast efficiënte verwijdering van verontreinigende stoffen, biedt het gebruik van de Sorbacal® sorptiemiddelen een groot aantal voordelen voor uw proces. Deze voordelen worden bereikt door het combineren van onze producten met onze op maat gemaakte diensten en oplossingen voor uw specifieke rookgasreinigingsapparatuur (FGT) en de operatie ervan.

Oplossing met de laagste totale kosten

Bij het overwegen van de investeringskost van de installatie, de efficiëntie van gespecialiseerde sorptiemiddellen en de operationele flexibiliteit, kunnen we onze klanten in de meeste gevallen de oplossing met de laagste totale kosten bieden.

Geen Waterverbruik

In systemen met droge injectie van sorptiemiddelen (DSI) zorgen onze producten met verbeterde reactiviteit voor een efficiënte verwijdering van verontreinigingen zonder het gebruik van water. Dit in tegenstelling tot water intensieve systemen zoals natte of halfnatte wassers. Het maakt DSI bijzonder voordelig in gebieden met waterschaarste.

Lage capex

In vergelijking met andere FGT-technologieën vereist een DSI-installatie een beperkte investering en slechts een korte onderbreking voor de installatie. Het is een eenvoudige toevoeging aan een bestaand proces

Laag stroomverbruik

Een DSI-proces waarbij gebluste kalk wordt gebruikt, bestaat uit het injecteren van een kant-en-klaar droog poeder in een gasstroom. Deze techniek verbruikt dus slechts een kleine hoeveelheid energie, omdat extra malen van het poeder voor de injectie niet nodig is. In CDS-eenheden; het verbeterde vloeivermogen van Sorbacal® CDS, vooral bij een hoog watergehalte, vermindert de drukval over het doekfilter. Hierdoor wordt het stroomverbruik van de ID-ventilator(en) verminderd. Schonere oppervlakken van apparatuur met gebruik van Sorbacal® CDS zullen ook bijdragen aan energiebesparing op de lange termijn. De energiebesparingen verhogen de algehele efficiëntie van de installatie of de productiecapaciteit kan worden verhoogd.

Snelle aanpassing

In tegenstelling tot de meeste andere technieken is het bij DSI mogelijk om de dosering snel aan te passen: van 0 tot 100% in slechts enkele minuten. Dit biedt de mogelijkheid om snel te reageren op piekemissies als gevolg van verschillende brandstofkwaliteiten of andere procesveranderingen. Het "aftoppen van de pieken" verhoogt de efficiëntie en verlaagt de kosten van het afvangen van verontreinigingen. Dit is bijzonder nuttig bij gecombineerde processen, bijvoorbeeld DSI met een halfnatte wasser. Een DSI-systeem kan ook eenvoudig worden in- en uitgeschakeld, een handige functie voor elektriciteitscentrales met grote belasting-schommelingen. Bij CDS-processen correleert de efficiëntie van de verwijdering van zuur gas ook met het watergehalte van het recirculerende residu. Daarom is piekcontrole via waterinjectiesnelheden mogelijk, vooral met Sorbacal® CDS

Langere levensduur mouwenfilter

Vliegas kan zeer corrosief zijn voor de structuur van het mouwenfilter. Bij DSI worden de vliegassen verdund, hierdoor wordt aantasting van de stof voorkomen en zijn de onderhoudskosten lager. Onze sorbens worden ook gebruikt voor het vooraf bekleden van de filterzakken met een beschermlaag, eveneens om de levensduur van het mouwenfilter te verlengen.

Bij CDS-processen leidt een hoog vochtgehalte in combinatie met Sorbacal® CDS tot een lagere drukval over de zakkenfilters. Daardoor vermindert het aantal reinigingscycli, verlaagt de bedrijfskosten en verlengt de levensduur van de zak.

Verwijdering van meerdere verontreinigende stoffen

Onze Sorbacal®-sorptiemiddelen kunnen gebruikt worden voor gecombineerde verwijdering van zure gassen en microverontreinigingen (bijvoorbeeld kwik, dioxines, furanen). Op deze manier is er slechts een DSI-systeem nodig en zijn de kosten lager. De mengsels worden aangepast aan de rookgassamenstelling van de klant.

Verminderde corrosie van apparatuur

Wanneer zure gassen zoals SO3 en HCl afkoelen tot hun dauwpunt in de aanwezigheid van vocht, ontstaan er zeer agressieve stoffen ​​die schade kunnen toebrengen aan leidingen en FGT-systemen.

Er kunnen zich ook residuen ophopen op de interne oppervlakken van procesapparatuur (kanalen, schoepen, enz.), met name bij CDS-systemen, als gevolg van de recirculatie van residuen. Dit vermindert niet alleen de procesefficiëntie, maar kan ook leiden tot corrosieproblemen, vooral als er zich aanzienlijke ophopingen voordoen.

Onze zeer reactieve Sorbacal®-sorbens met een goed vloeigedrag zorgen voor een effectieve opname over een breed temperatuurbereik met minimale stofophoping, waardoor kanaalcorrosie wordt verminderd.

Grotere brandstofflexibiliteit

Steenkool met een hoog zwavelgehalte of andere primaire brandstoffen kosten meestal aanzienlijk minder dan brandstoffen met een laag zwavelgehalte. De superieure reactiviteit en capaciteit om zure gassen te verwijderen van Sorbacal®-sorptiemiddelen maken het gebruik van brandstoffen met hogere niveaus van zwavel of chloride mogelijk. Dit biedt een grotere operationele flexibiliteit en een betere economische balans.

Verbeterde prestaties van de luchtverwarmer

Ammoniak wordt meestal gebruikt in NOx controlesystemen die gebruikmaken van selectieve katalytische reductie (SCR) en selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) technologie. De vorming van ammoniumbisulfaat (NH4)HSO4 of ABS kan luchtverwarmers en elektrostatische stoffilters verstoppen. Sorbacal® sorptiemiddelen die gebruikt worden vóór de luchtverwarmer en ESP verwijderen SO3 en voorkomen de vorming van ABS, wat leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparing.

Verlaagde SCR-katalysator vergiftiging

Selectieve katalytische reductie (SCR) systemen worden gebruikt om NOx te verminderen in, bijvoorbeeld, gasstromen van op kolen gestookte ketels. Gasvormig arseen vrijgegeven door de verbranding van kolen kan de DeNOx-katalysator deactiveren. Het toevoegen van kleine hoeveelheden kalksteen (CaCO3) of ongebluste kalk (CaO) aan de brandstof of DSI met gebluste kalk vóór de SCR vermindert het gasvormige arseen in de rookgassen. Dit vermindert dan weer de schadelijke gevolgen voor de katalysator, verhoogt de doeltreffendheid van NOx verwijdering en verlaagt de kosten. Bovendien kan de minimale bedrijfstemperatuur van de SCR worden verlaagd.

Verbeterde kwikcontrole

Gewoonlijk worden er droge sorptiemiddelen op basis van actieve kool in poedervorm (PAC) gebruikt in kwikverwijderingsapplicaties. Het is bekend dat SO3 in de rookgasstroom het koolverbruik verhoogt, omdat het met kwik concurreert om te binden met de geactiveerde kool. Sorbacal® kalkproducten die stroomopwaarts van de koolstof injectie wordt geïnjecteerd vangt de SO3, en verlaagt dus het PAC-verbruik en de kwik controlekosten.

Kosten sorptiemiddelen

Bij het overwegen van droge processen kunt u de kosten van calcium- en natriumgebaseerde sorptiemiddelen vergelijken. Het is cruciaal om dit te doen op basis van massaconsumptie. Dit kan worden geïllustreerd door Sorbacal® calcium hydroxide (Ca(OH)2) te vergelijken met trona. Voor hetzelfde molaire verbruik is het werkelijke verbruik op gewichtsbasis zichtbaar hoger voor het natriumgebaseerde sorptiemiddel, als gevolg van het verschil in molaire massa: 226 (g/mol) voor trona tegenover 74 (g/mol) voor Sorbacal® calcium hydroxide. Door het schatten van de kosten van sorptiemiddelen op basis van gewicht, kunnen de werkelijke kosten van sorptiemiddel per ton gevangen verontreinigingen worden berekend.

Geen maalkosten

In tegenstelling tot Sorbacal® calciumhydroxide (Ca(OH)2) sorptiemiddelen, moeten de meeste natriumgebaseerde sorptiemiddelen - bijvoorbeeld natriumbicarbonaat - ter plaatse worden gemalen.¬ Dit is noodzakelijk om voldoende fijn poeder te krijgen voor rookgasreiniging. Een on-site maalinstallatie betekent bijkomende kapitaals-, energie-, en onderhoudskosten voor het rookgasreinigingsproces.

Stijging vliegaswaarde

Het gebruik van natriumgebaseerde sorptiemiddelen produceert natriumsulfaat, wat zeer oplosbaar is. Sorbacal® calciumgebaseerde producten creëren daarentegen minder oplosbaar calciumsulfaat. Het resulterende vliegas moet mogelijk voldoen aan bepaalde oplosbaarheidsgrenzen, zodat het kan worden gebruikt in bodemstabilisatie en een hogere doorverkoopwaarde heeft. Bovendien kan een hoog natriumgehalte in vliegas het gebruik ervan in cement en beton beletten.

Hoge zuiverheid en witheid

Wij bieden sorptiemiddelen met de hoogste zuiverheid en witheid. De hogere witheid verhoogt de verkoopwaarde van het gips dat door natte wassers wordt gegenereerd.

Minder residuen

De hoge prestaties van onze Sorbacal® sorptiemiddelen verlagen het verbruik, in vergelijking met standaard hydraattypes. Dit genereert minder residuen en heeft een positieve invloed op de directe en indirecte operationele kosten van rookgasreiniging.

Langere gebruikstijd

Vanwege de hoge prestaties van Sorbacal® is de bijvulfrequentie van de silo lager dan bij standaard sorptiemiddelen. Dit optimaliseert logistiek en biedt de mogelijkheid voor een silo met een kleiner volume. De superieure vloeibaarheid van Sorbacal® CDS minimaliseert eventuele opeenhoping van residuen op oppervlakken. Zo wordt de looptijd verlengt door de onderhoudscycli te verlengen.

Besparingen op doekenfilterkosten

De hoge prestaties van Sorbacal® SP en SPS betekent dat het verbruik aanzienlijk lager ligt dan bij standaard hydraattypes. Dit resulteert in een tragere opbouw van residu op de doekenfilters en dus minder frequente filterreiniging.

Bij CDS-processen leidt een hoog vochtgehalte in combinatie met Sorbacal® CDS tot een lagere drukval over de zakfilters dankzij een verbeterde vloeibaarheid. Voor beide toepassingen verlengt de verminderde spanning op de filterhulsmaterialen hun levensduur aanzienlijk.

Minder spuien van natte wasser

Onze Sorbacal®-producten zijn zeer effectief in het verwijderen van HCl uit de rookgassen. Het injecteren van Sorbacal®-sorptiemiddelen vóór een natte wasser resulteert in een verhoogde chloridevangst, en dus moet men de natte wasser minder spuien .

Besparingen in het verwijderen van zware metalen

De verwijdering van zware metalen (bijv selenium, arseen) uit het afvalwater van natte wassers zal in de toekomst een belangrijk onderwerp worden voor nutsbedrijven. Droge injectie (DSI) van Sorbacal® SP of SPS is zeer effectief in het verwijderen van selenium (SeO2) en arseen uit de gasfase.¬ Het injecteren van Sorbacal® SP of SPS stroomopwaarts van de elektrostatische filter (ESP) zal de seleniumconcentratie in het afvalwater van de natte wasser verminderen en kan mogelijk waterzuivering overbodig maken.

Kleine voetafdruk

Een DSI-installatie is technisch gezien een eenvoudig systeem dat bestaat uit een silo, doseereenheid, ventilatoren en injectielansen. Het vereist dan ook weinig ruimte in de bestaande installatie.

Minder onderhoudstijd en -kosten

Het verbeterde vloeivermogen van Sorbacal® minimaliseert de opbouw van materiaal op oppervlakken binnen het FGT-systeem (reactor, kanalen, enz.). Zo worden onderhoudskosten en -frequentie verlaagd. Dit is vooral belangrijk voor CDS-units vanwege de recirculatie van residu.

Superieure verwijderingsprestaties

Vermindering van sorptiemiddelverbruik

Het hoge poriënvolume en specifieke oppervlakte van onze Sorbacal® SP en SPS sorptiemiddelen maken ze veel efficiënter voor de verwijdering van zure gassen dan standaard gebluste kalk. Laboratoriumtests, pilot-demonstraties en commerciële ervaring laten zien dat Sorbacal® SP twee of meer keer zo actief kan zijn dan standaard gebluste kalk. Dit vermindert het verbruik van vers sorptiemiddel met ten minste de helft en genereert ook minder residuen (zie afbeelding).

Werkelijke rookgasverwijdering van SO2 - prestatiecurves van 3 soorten Sorbacal® sorptiemiddelen

Voor dezelfde 80% SO2 verwijdering, is de vereiste dosering van onze verbeterde gebluste kalk Sorbacal® SP minder dan de helft dan die van Sorbacal® H, ons premium standaard hydraattype. Sorbacal® SPS is nog efficiënter, wat leidt tot een nog lagere dosering in vergelijking met Sorbacal® SP.

De curve is afhankelijk van de procesomstandigheden en de gassamenstelling. Onze experts kunnen de prestatiecurves van uw specifieke toepassing simuleren om het Sorbacal® sorptiemiddelverbruik te berekenen. Het diagram toont verschillende doseringen voor dezelfde SO2 verwijdering. 

Strengere emissiegrenswaarden

Het hoge poriënvolume en specifieke oppervlakte van onze Sorbacal® SP en SPS sorptiemiddelen maken ze veel efficiënter voor de verwijdering van zure gassen dan standaard gebluste kalk. Sorbacal® SP kan twee keer zo actief zijn als standaard gebluste kalk. Dit laat toe om te voldoen aan strengere emissiegrenswaarden dan met standaard hydraattypes. Voor de meeste toepassingen is Sorbacal® SPS ongeveer 30% actiever dan Sorbacal® SP, en dus in staat om aan nog strengere grenswaarden te voldoen (zie afbeelding).

Werkelijke rookgasverwijdering van SO2 - prestatiecurves van 3 soorten Sorbacal® sorptiemiddellen

Voor dezelfde dosering van 2,5 ton/dag, bieden onze Sorbacal®-producten verschillende niveaus van SO2 verwijderingsefficiëntie. Strenge emissiegrenswaarden kunnen niet worden bereikt met reguliere gebluste kalk sorptiemiddelen, in dat geval moet er gekozen worden voor zeer actieve sorptiemiddelen zoals Sorbacal® SP of SPS.

Hogere thermische efficiëntie van de installatie.

Bij sommige processen wordt de ingaande proceslucht voorverwarmd met rookgas. De verwijdering van SO3 voorkomt zuurvorming en zorgt voor een efficiëntere warmteoverdracht tussen rookgas en aangezogen lucht. 

Snelle reactie op piekemissies

In tegenstelling tot de meeste andere systemen is het bij DSI mogelijk om de dosering snel aan te passen: van 0 tot 100% in slechts enkele minuten. Dit biedt de mogelijkheid om snel te reageren op piekladingen als gevolg van verschillende brandstofkwaliteiten. Het "aftoppen van de pieken" verhoogt de efficiëntie en verlaagt de kosten van het verwijderen van verontreinigingen. Dit is bijzonder nuttig voor gecombineerde processen, bijvoorbeeld DSI gecombineerd met een halfnatte wasser. Een DSI-systeem kan ook eenvoudig worden in- en uitgeschakeld, een handige functie voor elektriciteitscentrales met grote belasting-schommelingen.

Geen gevolgen voor de rookgastemperatuur

In een DSI-proces wordt de rookgastemperatuur niet beïnvloed, waardoor hogere warmteterugwinning en verhoogde procesefficiëntie mogelijk is.

Geoptimaliseerde korrelgrootte

Onze geoptimaliseerde korrelgrootte is klein genoeg voor hoge reactiviteit, maar toch groot genoeg voor een efficiënte stofverwijdering in elektrostatische filters (ESP's). Bij doekenfilters voorkomt de korrelgrootte een te hoge drukval. Dit verhindert hogere energie- en onderhoudskosten en een verkorte levensduur van de doekenfilter. Daarnaast zorgt de geoptimaliseerde korrelgrootte voor een goed stromingsgedrag en het minimaliseren van transportproblemen in de silo en doseersystemen. Dit vermindert dan weer het risico op overschrijding van emissiegrenswaarden door een verstopt systeem, en verlaagt de exploitatie- en onderhoudskosten.

Compatibiliteit met ESP

Sorbacal® SPS heeft een hogere elektrische geleidbaarheid dan gewone gebluste kalk en een geoptimaliseerde korrelgrootte. Hierdoor is het product compatibel met elektrostatische filtersystemen (ESP). De hoge reactiviteit van SPS leidt tot betere SO2 controle zonder verhoging van de stofuitstoot van de ESP.

Verlaagde stofuitstoot

Onze zeer reactieve Sorbacal®-sorptiemiddelen vereisen een lager verbruik voor een bepaald verwijderingsrendement van zure gassen. Dit vermindert de filterbelasting en derhalve de stofuitstoot.

Verbeterde luchtverwarmingsprestaties

Ammoniak wordt meestal gebruikt in NOx controlesystemen die gebruikmaken van selectieve katalytische reductie (SCR) en selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) technologie. De vorming van ammoniumbisulfaat (NH4)HSO4 of ABS kan luchtverwarmers en elektrostatische stofafscheiders verstoppen. Sorbacal® sorptiemiddelen die gebruikt worden vóór de luchtverwarmer en ESP verwijderen SO3 en voorkomen de vorming van ABS, wat leidt tot meer efficiëntie en kostenbesparing.

Verlaagde SCR-katalysator vergiftiging

Selectieve katalytische reductie (SCR) systemen worden gebruikt om NOx te verminderen in bijvoorbeeld gasstromen van op kolen gestookte ketels. Gasvormig arseen vrijgegeven door de verbranding van kolen kan de DeNOx-katalysator echter deactiveren. Het toevoegen van kleine hoeveelheden kalksteen (CaCO3) of ongebluste kalk (CaO) aan de brandstof verlaagt het gasvormige arseen in de rookgassen. Dit vermindert de schadelijke gevolgen voor de katalysator, verhoogt de doeltreffendheid van NOx verwijdering en verlaagt de kosten. Bovendien kan de minimale bedrijfstemperatuur van de SCR worden verlaagd.

Verbeterde kwikcontrole

Gewoonlijk worden er droge sorptiemiddelen op basis van geactiveerde kool in poedervorm (PAC) gebruikt in kwikverwijderingstoepassingen. Het is bekend dat SO3 in de rookgasstroom het verbruik van geactiveerde kool verhoogt. Sorbacal® dat stroomopwaarts van de PAC injectie wordt geïnjecteerd verwijdert de SO3, en vermindert daardoor het PAC verbruik en de kwik controlekosten.

Langere levensduur van SCR-katalysator

Sorbacal® SP en SPS zijn zeer effectief in het verwijderen van SO3 uit rookgassen. Injectie van Sorbacal® SP of SPS voorafgaand aan een selectieve katalytische reductie (SCR) installatie verlaagt het risico op de vorming van ammoniumbisulfaat. Hierdoor kan de SCR op een lagere temperatuur werken, waardoor de levensduur van de katalysator wordt verhoogd.

Geen NOx vorming

Sommige natriumgebaseerde sorptiemiddelen zullen NOx genereren tijdens de reactie in de rookgassen. Deze stikstofoxiden kunnen adsorberen op het oppervlak van geactiveerde koolstof (PAC) waardoor hun kwikverwijderingsefficiëntie vermindert. Sorbacal®-sorptiemiddelen zullen geen NOx genereren in uw installatie.

Verminderde CO2-uitstoot

Terwijl sommige natriumreagentia die worden gebruikt bij de behandeling van rookgassen CO2 uitstoten door hun reactie met zure gassen, vangt de gehydrateerde kalk CO2 op in het proces. Ook al is het effect op de CO2-uitstoot van de klant meestal beperkt, toch is het positief.

Geen waterverbruik

Bij injectie van droge sorptiemiddelen (DSI) zorgen onze producten met verbeterde reactiviteit voor een efficiënte verwijdering van verontreinigingen zonder het gebruik van water. Dit in tegenstelling tot water intensieve systemen zoals natte of halfnatte wassers. Het maakt DSI bijzonder voordelig in gebieden met waterschaarste.

Lage capex

In vergelijking met andere FGT-technologieën vereist een DSI-installatie een beperkte investering en slechts een korte onderbreking voor de installatie. Het is een eenvoudige toevoeging voor een bestaand proces.

Kleine voetafdruk

Een DSI-installatie is technisch gezien een eenvoudig systeem dat bestaat uit een silo, doseereenheid, ventilatoren en injectielansen. Het vereist dan ook weinig ruimte in de bestaande installatie.

Snelle reactie op pieken

In tegenstelling tot de meeste andere systemen is het bij DSI mogelijk om de dosering snel aan te passen: van 0 tot 100% in slechts enkele minuten. Dit biedt de mogelijkheid om snel te reageren op piekladingen als gevolg van verschillende brandstofkwaliteiten. Het "aftoppen van de pieken" verhoogt de efficiëntie en verlaagt de kosten van het verwijderen van verontreinigingen. Dit is bijzonder nuttig voor gecombineerde processen, bijvoorbeeld DSI met een halfnatte wasser. Een DSI-systeem kan ook eenvoudig worden in- en uitgeschakeld, een handige functie voor elektriciteitscentrales met grote belasting-schommelingen.

Verwijdering van meerdere verontreinigingen

Onze Sorbacal®-sorptiemiddelen kunnen gebruikt worden voor gecombineerde verwijdering van zure gassen en microverontreinigingen (bijvoorbeeld kwik, dioxines, furanen). Op deze manier is er slechts een DSI-systeem nodig en zijn de kosten lager. De mengsels worden aangepast aan de rookgassamenstelling van de klant.

Veilig gebruik van geactiveerde koolstof

De injectie van poedervormige geactiveerde kool (PAC) kan hot spots veroorzaken in de doekenfilter. Het kan ook speciale explosieveilige opslag- en doseerapparatuur vereisen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de Europese ATEX-richtlijn. Onze Sorbacal® Micro sorptiemiddelen verminderen het risico op ontploffing en brand.

Uitstekend stromingsgedrag

Lhoist DSI-producten zijn ontworpen voor een goed stromingsgedrag en het minimaliseren van transportproblemen in de silo en doseersystemen. Dit vermindert het risico van overschrijding van emissiegrenswaarden door een verstopt systeem, en verlaagt de exploitatie- en onderhoudskosten.

Geen vermaling

In tegenstelling tot Sorbacal® calciumhydroxide (Ca(OH)2) sorptiemiddelen, moeten de meeste natriumgebaseerde sorptiemiddelen - bijvoorbeeld natriumbicarbonaat - ter plaatse worden gemalen.¬ Dit is noodzakelijk om voldoende fijn poeder te krijgen voor rookgasreiniging. Een on-site maalinstallatie betekent bijkomende kapitaals-, energie-, en onderhoudskosten voor het rookgasreinigingsproces.

Neem contact op met een van onze plaatselijke experts en vind de beste oplossing voor uw bedrijf.