BEL ME TERUG AUB! GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Droog proces SOx-verwijdering met een vijf keer lager verbruik

Steenfabriek - België

Een steenfabriek in België had een probleem met de uitstoot van SO2, SO3 en in mindere mate HCl en HF. De klant wilde een complete oplossing die aan de huidige en toekomstige normen zou voldoen. Lhoist zette daarom een on-site testprogramma op dat drie maanden duurde. Lees hier waarom Sorbacal® SP veruit het beste was van de geteste sorptiemiddelen, met een tot vijf keer lager verbruik.

Lees verder

Het verwijderen van dioxines, furanen en zware metalen zonder risico op ontbranding van het sorptiemiddel

Afvalverbrandingsinstallatie - Europa

De Europese luchtregelgeving beperkt niet alleen de uitstoot van zure verontreinigingen en stof. Ze beperkt ook de uitstoot van polluenten. Onderzoek door het Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum van Lhoist leidde tot de ontwikkeling van een mineraal, onbrandbaar adsorptiemiddel als alternatief voor koolstofhoudende producten. Het verwijdert microverontreinigingen, met inbegrip van dioxines, furanen en vluchtige zware metalen op een veiligere manier en bij een veel breder scala van behandelingscondities.

Het optimaliseren van SO2-verwijdering door het stimuleren van een halfnat systeem

Energiecentrale - Polen 

Door strengere regels op emissies van zure gassen, met name SO2, erkende de vestigingsmanager dat de efficiëntie van het rookgasreinigingsproces van de centrale aanzienlijk moest worden verbeterd. Lees hier hoe de bestaande faciliteiten werden verbeterd, zowel in betrouwbaarheid als efficiëntie, zonder dure investeringen te doen in nieuwe natte FGT-procesapparatuur.

Lees verder

Selectieve verwijdering van SO2 door injectie van sorptiemiddelen in de oven

Industriële afvalverbrandingsinstallatie - België

Ontdek hoe de droge injectie van Sorbacal® SP samen met een aanvullende injectie bij ultra-hoge temperatuur niet alleen op een selectieve manier SO2 heeft verwijderd, maar ook het totale verbruik van sorptiemiddelen aanzienlijk heeft verminderd.

Lees verder

Anticiperen op toekomstige emissiegrenswaarden door het verbeteren van de FGT-prestaties

Cementfabriek - Frankrijk

De klant vroeg Lhoist om een permanent Sorbacal® SP-systeem te installeren, van opslag tot injectie. Deze was milieutechnisch geavanceerd en bovendien aangepast aan de installatiebeperkingen van de fabriek. De samenwerking werd vervolgens voortgezet en Lhoist en de klant gingen op zoek naar andere behandelingen voor toekomstige regelgevingen voor microverontreinigingen. Lees meer over onze diensten op maat voor deze klant.

Lees verder

Vervanging van natriumbicarbonaat met droge injectie van Sorbacal SP voor SO2-verwijdering 2-verwijdering

Verbrandingsinstallatie voor gemeentelijk afval - Frankrijk

De exploitanten van deze locatie wilden de uitstoot van zuur gas aanzienlijk verminderen tot onder de wettelijke grenzen, met name voor SO2. De test bevestigde dat het Lhoist-pakket bestaande uit een Sorbacal® Injecto-Matic en Sorbacal® SP voldeed aan de stringente emissiedoelen van de exploitanten.  Lees hoe de resultaten zorgden voor een aanzienlijke operationele kostenbesparingen nadat de omstandigheden konden worden geoptimaliseerd.

Lees verder

Verbetering van de prestaties voor SO2- en HCl-emissiebeperking met behulp van een droog proces

Biomassa-energiecentrale - Duitsland

De klant constateerde dat de uitstoot van SO2 en HCl geleidelijk toenam. Bovendien realiseerden ze zich dat hun rookgasreinigingssysteem soms de technische grenzen bereikte als gevolg van variaties in de rookgassamenstelling. Lees meer over de resultaten van ons voorstel met betrekking tot de dosering, controle van de parameters en bedrijfsomstandigheden van de stoffilter door het gebruik van Sorbacal® SP.

Lees verder

Verbeterde en selectieve verwijdering van SO2 door middel van UHT Sorbacal SPS-injectie

Afvalverbrandingsinstallatie - Frankrijk

Voor deze verbrandingsinstallatie heeft Sorbacal® SPS bijgedragen aan het beheersen van de SO2-emissies en het beperken van de consumptie van sorptiemiddelen stroomopwaarts van de mouwenfilter van de installatie. Lees hoe de klant in aanvulling op deze directe economische voordelen nu ook meer dan 35% van het gewone industriële afval kan verwerken.

Lees verder

Verwijdering van zure gassen en selenium: hoogwaardige emissiereductie met Sorbacal® SPS

Glasfabriek - Europa

Een productiefabriek voor vlakglas gebruikte twee verschillende sorptiemiddelen die speciale zorg vereisten bij het opslaan en recycleren van het residu. Lees hier hoe Sorbacal® SPS voldeed aan de behoefte van de klant aan een goed presterende emissiereductieoplossing die de werkzaamheden en het toeleveringsbeheer sterk zouden vereenvoudigden.

Lees verder

Vermindering van de SO2-emissies met meer dan 80% door een gecombineerd proces met Sorbacal® SP

Verbrandingsinstallatie voor gemeentelijk afval - Europa

De verbrandingsinstallatie stond voor de uitdaging om SO2-concentraties te verminderen tot onder de emissiegrenswaarden. Lees hoe de installatie hun eerdere SO2 -emissies met een factor van meer dan vijf kon verminderen door slechts 20-25% Sorbacal® SP toe te voegen aan de totale hoeveelheid gebluste kalk gebruikt tijdens het proces.

Lees verder

HCl- en kwikbeheersing met een voordelige DSI-oplossing

Industriële ketelinstallatie - VS

Als incrementele beheersing van kwik een probleem is, kan een gemengd sorptiemiddel, dat zowel verbeterde gebluste kalk als actieve koolstof bevat, een goedkope oplossing zijn, aangezien hiervoor geen twee afzonderlijke injectiesystemen nodig zijn. Lees hier hoe Sorbacal® AC SP, een gemengd product, de verwijdering van meer dan 95% HCl en meer dan 80% kwik mogelijk maakte bij lage voedingssnelheden.

Lees verder

Lagere concentraties van zure-gassen met een vereenvoudigd en rendabeler beheer van nutsvoorzieningen

Verbrandingsinstallatie voor vloeibaar afval - Frankrijk

Nieuwe emissienormen vereisten de implementatie van een rookgasbehandelingsproces voor stofterugwinning en neutralisatie van zuur gas in de fabriek van de klant. Lhoist werd gevraagd om het meest geschikte sorptiemiddel te identificeren voor een droog verwerkingssysteem. Lees de details over de ontzwavelings- en dechloreringsprestaties van Sorbacal® SP, zelfs onder de meest veeleisende werkomstandigheden.

Lees verder

verwijderen van zure gassen en microverontreinigingen in een secundaire smelterij

Aluminiumsmelterij - Frankrijk

Lees hoe Sorbacal® SP + Minsorb®Dx, een op maat gemaakte mix, de verwijdering van zure gassen en micropolluenten in de aluminiumindustrie mogelijk maakte. Een kant-en-klaar sorptiemiddel dat slechts een enkele opslag- en voedingsoplossing vereist. Hierdoor werden de kosten aanzienlijk lager voor de klant.

Lees verder

Droge injectie van sorptiemiddelen voor betere HCl- en SO2-beheersing

Multinationaal cementbedrijf - VS

Ons rookgasreinigingsteam voerde tests uit waarbij standaard gebluste kalk werd vergeleken met Sorbacal® SP, een verbeterde gebluste kalk ontworpen ten behoeve van emissiebeperking. Sorbacal® SP presteerde in elke test beter dan standaard gebluste kalk. Lees waarom een DSI met behulp van gebluste kalk de meest effectieve oplossing was.

Lees verder

Gecombineerd proces met Sorbacal® om emissies en kosten te verlagen

 Afvalverbrandingsinstallatie, Frankrijk

Een installatie uitgerust met een halfnat proces om zure gassen te zuiveren en een kalkinjectie voor het verminderen van verontreinigingen. Lees hoe de Lhoist-test de effectiviteit van het Sorbacal® SP-sorptiemiddel aantoonde en hoe het aandeel verbrand afval is gestegen, met volledige ELV-naleving.

Lees verder