BEL ME TERUG AUB! GEBRUIK ONS CONTACTFORMULIER!

Droog proces

Droge processen hebben de eigenschap vóór een stofafscheider droge sorbens in de rookgassen te injecteren, met uitzondering van de gepakte bed absorber (PBA). Meestal is de stofafscheider een doekenfilter of een elektrostatische filter. Droge processen zijn ontworpen om zure gascomponenten (voornamelijk SO2, HCl, HF, SO3) te verwijderen door ze te neutraliseren met alkalische sorptiemiddelen. Alle droge processen kunnen calciumhydroxide Ca(OH)2 gebruiken en hebben geen restvloeistof die moet worden afgevoerd, in tegenstelling tot een nat systeem.

Lees verder

Lhoist biedt een volledig gamma van Sorbacal® sorptiemiddelen voor verschillende soorten droge processen. Hun voordelen zijn:

 • superieure gasverwijderingsprestaties
 • minder verbruik van sorptiemiddelen
 • minder restproducten

Droge processen zijn ook geschikt voor de verwijdering van micropolluenten door middel van het injecteren van Sorbacal® Micro sorptiemiddelen. De belangrijkste soorten microverontreinigingen die moeten worden verwijderd zijn kwik (Hg), organische componenten zoals dioxines/furanen (PCDD/PCDF), polychloorbifenylen (PCB's), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en geur.

Het micropolluent sorptiemiddel kan los van de calciumhydroxide, of in de vorm van specifieke mengsels, worden geïnjecteerd om tegelijkertijd zure gascomponenten en micropolluenten te verwijderen. Vluchtige metalen zoals selenium en arseen worden afgevangen door een chemische reactie met de calciumhydroxide en hebben geen extra sorptiemiddelen nodig. Droge processen in combinatie met op maat gemaakte, hoogkwalitatieve sorptiemiddelen zorgen voor de beste prestaties en verminderen de kosten en de productie van residu.

Met hun uitgebreide ervaring kunnen onze experts u helpen om uw droog proces te optimaliseren.

Droge Sorbens Injectie (DSI)

DSI is een relatief eenvoudige en veelzijdige rookgasreinigingstechniek. Het is gebaseerd op de droge injectie van één of meer sorptiemiddelen in de rookgasstroom voor een filtereenheid, meestal een doekenfilter of een elektrostatisch filter. Het sorptiemiddel reageert met de verontreinigingen in een enkele doorgang. DSI maakt de gelijktijdige verwijdering van zure gascomponenten, bijvoorbeeld calciumhydroxide Ca(OH)2, en micropolluenten mogelijk.
De reactie tussen de verontreinigingen in gasfase en het sorptiemiddel vindt plaats in de reactor of in het rookgaskanaal en gaat door in de filtereenheid, vooral in het geval van een doekfilter. De reactieproducten en vliegassen uit het proces worden opgevangen door downstream filterapparatuur.

Lhoist-oplossing

DSI prestaties worden beïnvloed door procesgerelateerde parameters:

 • temperatuur en vochtigheid van de rookgassen
 • concentratie verontreinigingen
 • dispersie van het sorptiemiddel
 • verblijftijd
 • kwaliteit van de gebluste kalk, waaronder het beschikbare Ca(OH)2 gehalte, specifieke oppervlakte en poriënvolume
 • filtereenheid

Het is aangetoond dat in DSI-systemen met Sorbacal® producten een zeer hoge verwijderingsefficiëntie behaald wordt (tot > 95% voor SO2 en > 99% voor SO3, HF en HCl).

Voordelen

 • Aanpak van meerdere verontreinigingen
 • Lage investeringskosten
 • Kleine mileu footprint
 • Korte tijd van ontwerpfase tot uitvoering
 • Beperkt productieverlies tijdens de installatie
 • Geen waterconsumptie of -verdamping
 • Geen gevolgen voor de rookgastemperatuur
 • Zeer beperkt stroomverbruik
 • Flexibele add-on technologie

 

Het DSI-proces kan gemakkelijk worden aangepast om te voldoen aan strengere emissie-eisen of om andere verontreinigingen te verwijderen door het beste sorptiemiddel te kiezen en het DSI-systeem te optimaliseren.

Circulerende Droge Scrubber (CDS)

CDS-technologie werd voor het eerst ontwikkeld voor de verwijdering van SO2 in steenkoolcentrales. Vandaag de dag wordt het ook gebruikt voor rookgasreiniging in industriële ovens en ketels die biomassa, industrieel of huishoudelijk afval als brandstof gebruiken. Het CDS-proces is in staat om zowel zure gascomponenten en micropolluenten te verwijderen. Het is gebaseerd op de recirculatie van filterresidu bestaande uit reactieproducten van sorptiemiddelen en vliegassen uit de filter. CDS-eenheden opereren uitsluitend op basis van sorptiemiddelen met kalk.

De CDS bestaat uit een reactor, gevolgd door een stoffilter. Een groot gedeelte van de vaste reactiestoffen die uit de filtereenheid komen wordt teruggevoerd naar de reactor, waar ook het verse sorbens wordt toegevoegd. In de meeste gevallen wordt er water geïnjecteerd in de reactor of op de filterstoffen. Toevoeging van water speelt een cruciale rol voor temperatuurbeheersing en om de verwijderingsrendement te verbeteren. Sommige installaties gebruiken ongebluste kalk (CaO), dat voorafgaand aan het injecteren in het CDS-proces wordt gehydrateerd.

Lhoist-oplossing

De prestaties van CDS worden voornamelijk bepaald door de recirculatiesnelheid en het vochtgehalte van het recirculatieresidu. Sorbacal® CDS kan meer dan het dubbele vochtgehalte van standaard hydraten aan, wat ook de vloeibaarheid verbetert. Dit verbetert de efficiëntie en prestaties van CDS-systemen aanzienlijk. Indien nodig, kunnen microverontreinigingen ook worden verwijderd door PAC, bruinkoolcokes of Sorbacal® Micro toe te voegen.

Voordelen

Recirculatie van het filterresidu, met name in combinatie met watertoevoeging, zorgt ervoor dat er minder sorbens nodig is. Het kan er bovendien voor zorgen dat systemen een hoger verwijderingsrendement bereiken: tot meer dan 99% voor SO2, SO3, HF en HCl.

CDS-technologie wordt steeds populairder doordat het minder kapitaalintensief is dan natte processen en geschikt is voor meerdere verontreinigingen. Lhoist werkt samen met apparatuurontwerpers en -leveranciers om deze technologie verder uit te uitbreiden om de rookgasreinigingsrendementen te verbeteren en het gebruik van sorbens te verminderen.

Vast Bed Filter (Packed Bed Absorber) - (PBA)

Deze technologie wordt voornamelijk gebruikt in de keramische baksteen- en tegelindustrie voor rookgasreiniging van tunnelovens, meestal om HF, SO3 en HCl te vangen uit een rookgas met beperkte stroomsnelheid.
In het PBA proces passeren de rookgassen in een dwars- of tegenstroom door een reactiekamer gevuld met een korrelvormig sorptiemiddel. Het reactieproduct wordt door de zwaartekracht door de reactiekamer getrokken en wordt uiteindelijk verwijderd op de bodem van de PBA. De verwijderingsprestaties van een conventionele PBA met natuurlijke kalksteen is vrij hoog voor SO3 en HF (> 95-98%) maar beperkt voor HCl (20-30%) en SO2 (10-20%).

Lhoist-oplossing

Sorbacal® C, een natuurlijk kalksteen CaCO3 sorptiemiddel in de vorm van 'schilfers', wordt meestal gebruikt voor PBA's. Voor een betere verwijderingsprestatie adviseren wij Sorbacal® G: ronde gegranuleerde deeltjes, bestaande uit CaCO3 en Ca(OH)2. Het resterende Ca(OH)2-gehalte in combinatie met de hogere porositeit en specifiek oppervlak van de granulaten zorgt voor significant betere verwijderingswaardes van HCl (> 70%) en SO2 (30-35%). Met meertraps PBA's worden er zelfs hogere waardes bereikt voor HCl en SO2 (> 80%).

Voordelen

De PBA is bijzonder geschikt voor industriële processen met een piekuitstoot van zuurhoudende polluenten. Sorbacal® G verhoogt de verwijderingsprestaties voor HCl en SO2. Dit maakt het een aantrekkelijk alternatief in PBA-processen voor nieuwe toepassingen, zoals de ontzwaveling van scheepsdieselmotoren in de toekomst.

Directe Injectie in Ovens (FSI)

In dit proces wordt droge calciumhydroxide (Ca(OH)2) rechtstreeks geïnjecteerd in de oven bij
850-1,050° C, d.w.z. vóór een aanvullende rookgasreinigingsinstallatie.
Het sorptiemiddel wordt onmiddellijk omgezet in een poreuze en zeer reactieve vorm van ongebluste kalk die op selectieve wijze SO2 neutraliseert. Onder deze omstandigheden is het afvangen van zure gassen zeer efficiënt omdat de concurrerende reactie met CO2 niet kan optreden bij dergelijke hoge temperaturen. De afvangst van zure halogene gassen als fluor en chloor is beperkter. Toch zal het geïnjecteerde sorptiemiddel blijven reageren verder stroomafwaarts in het proces om deze verontreinigingen ook te verwijderen.

Lhoist-oplossing

Het is aangetoond dat Sorbacal® SPS het meest efficiënte sorptiemiddel is voor deze veeleisende applicatie.

Voordelen

In combinatie met een stroomafwaartse rookgasreinigingsinstallatie, is FSI een uiterst efficiënte en flexibele oplossing voor het voorbehandelen van gassen die zwaar belast zijn met SO2 of het behandelen van SO2 pieken.

(Circulerende) Wervelbedketel - (CFB/FBB)

In een circulerende wervelbedketel (CFB) of wervelbed boiler (FBB), worden de brandstofdeeltjes opgelost in een warm (800-900 °C) bed van gefluïdiseerde vaste stoffen: brandstof, zand, as, etc. Er wordt lucht door dit bed geblazen om het gefluïdiseerd te houden en de nodige zuurstof te leveren voor een goede verbranding. Wanneer kalksteen CaCO3 wordt toegevoegd aan het warme bed, valt dit uiteen, waardoor een selectieve verwijdering van SO2 plaatsvindt, vergelijkbaar met het FSI-proces.

Lhoist-oplossing

Lhoist heeft een reeks van Sorbacal® C kalksteen producten ontwikkeld met korrelgrootteverdelingen die zijn aangepast aan de specifieke stroomcondities van de verschillende CFB/FBB verbrandingstechnologieën. Door dit product te mengen met de brandstof wordt er gezorgd voor een langere verblijftijd van de kalksteendeeltjes in het wervelbed, wat leidt tot betere in situ SO2 verwijderingsprestaties.

Voordelen

In situ verwijdering van SO2 is een eenvoudige en effectieve oplossing voor SO2 controle in centrales die CFB/FBB technologieën gebruiken. In combinatie met een stroomafwaartse rookgasreinigingsinstallatie is het mogelijk om gassen die zwaar belast zijn met SO2 voor te behandelen.

Ons assortiment

Neem contact op met onze experts en ontdek de beste oplossing voor uw proces en installatie.